1403/03/26
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش مؤلفه های هویت ملی در فرایند هویت یابی کودکان پیش دبستانی (با تأکید برمؤلفه های هویت ملی مطرح شده در اسناد تحول نظام تعلیم و تربیت)
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
هویت، هویت ملی، اسناد تحولی، کودکان پیش دبستانی.
سال 1397
پژوهشگران بهمن یاسبلاغی شراهی

چکیده

یکی از الزامات فرایند هویت یابی کودکان، توجه به نقش عناصر سازنده ی هویت ملی می باشد. پژوهش حاضر جهت بررسی نقش مؤلفه های هویت ملی در فرایند هویت یابی کودکان انجام گرفته است. روش شناسی تحقیق که از نوع اسنادی و کتابخانه ای می باشد، عبارت است از این که در گام اول تعریفی از هویت و هویت ملی ارائه شده سپس مؤلفه های هویت ملی مطرح شده در اسناد تحولی تعریف شده و به بررسی نقش هر کدام در فرایند هویت یابی کودکان پیش دبستانی پرداخته شده است. در نهایت مؤلفه هایی که از نظر نگارنده ی پژوهش حاضر برای کودکان پیش دبستانی ملموس تر است معرفی گردیده است.