1403/03/28
بهمن یاسبلاغی شراهی

بهمن یاسبلاغی شراهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5641-7110
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر روش تدریس بایبی بر میزان یادگیری و یادداری درس مفاهیم پایه دانشجویان رشته پرستاری
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
روش تدریس بایبی، یادگیری، یادداری، آموزش پرستاری.
سال 1394
مجله آموزش پرستاري
شناسه DOI
پژوهشگران بهمن یاسبلاغی شراهی ، محمد زارع ، راحله ساریخانی

چکیده

این پژوهش از نظر طرح، پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و در زمره طر ح های نیمه آزمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته پرستاری دانشگاه علوم پژشکی همدان بودند که در سال تحصیلی 94 - 93 مشغول به تحصیل بودند. نمونه پژوهش 40 دانشجو بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس در دو کلاس 20 نفره گماشته شدند. ابزار مورد ا ستفاده شامل آزمو نهای یادگیری (پیش آزمون-پس آزمون با پایایی 89 / 0 و با تأیید روایی صوری توسط اساتید به عنوان متخصص موضوع) و یادداری (با پایایی 87 / 0 و تأیید روایی صوری توسط اساتید) بود. برای تجزیه و تحلیل داد هها از آزمون تی مستقل با کمک نر مافزار Spss نسخه 18 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد میزان یادگیری ( 016 /p=0 ) و یادداری (001 / p=0 ) دانشجویانی که با روش تدریس بایبی آموزش دید ه اند، نسبت به دانشجویانی که به صورت سنتی آموزش دید ه اند، بیشتر است. با توجه به تأثیر روش تدریس بایبی بر میزان یادگیری و یادداری درس مفاهیم پایه پرستاری، بکارگیری این روش تدریس به مجریان درگیری در حوزه آموزش پزشکی توصیه می شود.