1403/01/30
عاطفه اعتمادی خواه

عاطفه اعتمادی خواه

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4046-3723
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56397134100
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم و مهندسی محیط زیست
تلفن: 32623000

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
تنوع مورفولوژیکی و بیوشیمیایی تمشک های وحشی موجود در شهرستان بابل علی خدیوی، عاطفه اعتمادی خواه، فایزه یزدان پور (1397)