1403/02/02
امیر عزیزی

امیر عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2741-6797
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56318653900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر کاربرد سطوح مختلف ورمی‌کمپوست بر رشد و ویژگی های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دارویی- زینتی بوصیر در شرایط تنش خشکی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
گیاه بوصیر، کود آلی، تنش، گلدهی
سال 1402
مجله مجله روابط خاک و گیاه
شناسه DOI
پژوهشگران رضا نوروزی اصفهانی ، شهاب خاقانی ، مسعود گماریان ، امیر عزیزی ، فروغ مرتضایی نژاد

چکیده

استفاده از کودهای آلی نیز به دلیل تأثیر مناسب در اصلاح ویژگی‌های مختلف خاک، حفظ سلامت محیط‌زیست و رشد بهتر گیاه ازجمله راه‌کارهای مناسب در تولید ارگانیک گیاهان دارویی می‌باشد. به‌منظور تأثیر کاربرد سطوح مختلف ورمی‌کمپوست بر رشد و ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دارویی- زینتی بوصیر در شرایط تنش خشکی، پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل کاربرد کود آلی ورمی‌کمپوست در سه سطح صفر، 4 و 8 کیلوگرم در مترمربع خاک (معادل صفر، 4 و 8 تن در هکتار) و تنش خشکی در دو سطح عدم تنش و تنش ملایم خشکی آبیاری در زمان 50 درصد ظرفیت زراعی (FC) خاک بود. نتایج نشان داد که کاربرد کود ورمی‌کمپوست و تنش خشکی باعث بهبود صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دارویی بوصیر شد. بیشترین ارتفاع ساقه، گل ساقه، تعداد برگ، ارتفاع گل‌آذین، وزن خشک، طول ریشه در گیاه دارویی بوصیر با کاربرد ورمی‌کمپوست در سطوح 4 و 8 کیلوگرم در مترمربع خاک به دست آمد. کاربرد ورمی‌کمپوست در سطح 8 کیلوگرم در مترمربع خاک باعث افزایش رنگ‌دانه‌های کلروفیل و آنتوسیانین به‌ترتیب به ­مقدار 7/53 و 122 درصد در مقایسه با شاهد شد. در پژوهش حاضر مشاهده شد که با اعمال ورمی‌کمپوست در سطوح 4 و 8 کیلوگرم تغییرات معنی‌داری در صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه بوصیر روی داد. از طرفی دیگر ترکیب تیمار ورمی کپوست و تنش خشکی ملایم نیز باعث تغییرات مثبت در صفات گیاه شد. بنابراین اعمال تنش ملایم خشکی و از طرف دیگر برای بهبود رشد رویشی و افزایش راندمان زایشی گیاه بوصیر، کاربرد ورمی‌کمپوست در سطح 4 کیلوگرم در مترمربع خاک (معادل 4 تن در هکتار) قابل توصیه می‌باشد.