1403/01/26
امیر عزیزی

امیر عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2741-6797
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56318653900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت نانو ذرات اکسیدهای آهن به روش سبز با عصاره گل محمدی و کاربردهای تجزیه ای آن در اندازه گیری الکتروشیمیایی ترکیبات شیمیایی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سنتز سبز، نانوذرات اکسیدهای آهن، الکترود خمیر کربن، دوپامین، تریپتوفان
سال 1399
پژوهشگران علی بابایی(استاد راهنما)، امیر عزیزی(استاد مشاور)، محدثه زاهدی(دانشجو)

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تولید نانوذرات اکسیدهای آهن به روش ساده، ارزان و دوستدار محیط زیست و استفاده از آن در اصلاح الکترود خمیر کربن جهت اندازه گیری ترکیبات شیمیایی است. بنابراین برای سنتز نانوذرات اکسیدهای آهن از عصاره ی آبی گیاه گل محمدی به عنوان یک عامل کاهنده و پایدار کننده ملایم و غیر سمی استفاده شده است. در ادامه کارایی آن در اصلاح الکترود به همراه اکسید گرافن، جهت اندازه گیری هم زمان مقادیر کم دوپامین و تریپتوفان مورد بررسی قرار گرفت. بررسی های الکتروشیمیایی توسط روش های ولتامتری پالس تفاضلی، ولتامتری چرخه ای و کرونوآمپرومتری برای ارزیابی مشخصات تجزیه ای الکترود اصلاح شده پیشنهادی تحت شرایط بهینه برای اندازه گیری گونه های مورد نظر، انجام شده است. پارامترهای مؤثر بر اندازه گیری شامل سرعت روبش پتانسیل ، pH محلول و زمان تغلیظ و ... بررسی و بهینه سازی شده اند. با اندازه گیری جریان پیک آندی گونه های مورد بررسی به روش ولتامتری پالس تفاضلی، یک رابطه خطی برای غلظت دوپامین در گستره ی 5/0 تا300 میکرومولار نشان داده شد. دامنه خطی برای تریپتوفان از غلظت 1 تا 300 میکرومولار به دست آمد. حد تشخیص روش برابر 32/0میکرومولار برای دوپامین و47/0 میکرومولار برای تریپتوفان محاسبه گردیده است.