1403/01/26
امیر عزیزی

امیر عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2741-6797
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56318653900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز سبز، سریع و تک مرحله ای نانوذرات نقره و مس با استفاده از عصاره آبی گیاه گل گندم و کاربرد انها در فرایند جذب سطحی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
سنتز سبز، عصاره، گل گندم، نانوذرات، جذب سطحی، بهینه سازی
سال 1399
پژوهشگران رضا داورنژاد ، امیر عزیزی

چکیده

در این مطالعه سنتز سبز و اقتصادی نانوذرات با استفاده از عصاره ی آبی گیاه گل گندم، به عنوان یک عامل احیاء کننده و پایدارساز مناسب، بررسی و در ادامه کارآیی آن ها به عنوان یک جاذب کم هزینه برای حذف رنگزای متیلن بلو مورد ارزیابی قرار گرفت. مشخصات نانو ذرات سنتز شده با استفاده از تکنولوژی-های پیشرفته مختلف مانند تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR)، طیف سنجی پراش پرتو های اشعه ایکس (XRD)، تصویر برداری الکترونی تابشی (FE-SEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) مورد برسی قرار گرفت. با استفاده از طراحی مرکب مرکزی (CCD) تحت روش سطح پاسخ (RSM)، اثر پارامتر های عملیاتی مختلف از قبیل pH، غلظت رنگزای متیلن بلو، دوز جاذب و زمان تماس بر راندمان حذف رنگزای متیلن بلو بررسی و مقادیر بهینه هر یک از این پارامتر ها تعیین شد. در ادامه ایزوترم ها و سینتیک جذب سطحی متیلن بلو توسط نانوذرات سنتز شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج توافق خوب داده های تجربی با ایزوترم لانگمویر و مدل سینتیکی شبه درجه دوم را نشان داد. نتایج هم چنان نشان دادند که نانو ذرات سنتز شده به روش سبز به عنوان جاذب قابلیت بالایی در حذف سریع رنگزای متیلن بلو دارند.