1403/01/26
امیر عزیزی

امیر عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2741-6797
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56318653900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز سبز نانوذرات آهن با استفاده از عصاره آبی گیاه گل گندم و کاربرد آن در فرآیند جذب سطحی متیلن بلو
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سنتز سبز، گل گندم، نانوذرات، اکسیدآهن، جذب سطحی
سال 1398
پژوهشگران مریم محمدی(دانشجو)، رضا داورنژاد(استاد راهنما)، امیر عزیزی(استاد مشاور)

چکیده

در این مطالعه، سنتز سبز نانوذرات آهن با استفاده از عصاره آبی گیاه گل گندم، به عنوان یک عامل احیا کننده و پایدارساز مناسب، بررسی و کارایی آن به عنوان یک جاذب کم هزینه برای حذف رنگزای متیلن بلو مورد ارزیابی قرار گرفت. نانوذرات سنتز شده با تکنیک های مختلف تجزیه ای از جمله پراش پرتو ایکس(XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی نشری میدانی(FE-SEM) و طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR)، مورد شناسایی قرار گرفت تا ساختار کریستالی، اندازه و مورفولوژی، ترکیب شیمیایی و خواص نانوذرات مشخصه یابی شود. میانگین توزیع اندازه نانوذرات سنتز شده 17 نانومتر و شکل آن به صورت کروی به دست آمد. سپس با استفاده از طراحی مرکب مرکزی (CCD) تحت روش سطح پاسخ (RSM)، جذب سطحی آلاینده متیلن بلو از محلول آبی با استفاده از این نانوذرات بررسی شد. عوامل موثر بر جذب سطحی مانندpH محلول، زمان واکنش، غلظت اولیه ی رنگ و مقدار نانوذره مورد مطالعه قرار گرفتند. بیشینه راندمان حذف رنگ متیلن بلو توسط جاذب نانوذرات آهن در شرایط بهینه 5= pH، غلظت رنگ mg/L95، میزان نانو ذره g/L6/3 و مدت زمان 93 دقیقه ، 48/81 درصد به دست آمد. در ادامه ایزوترم و سینتیک جذب سطحی متیلن بلو توسط نانوذرات سنتز شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج توافق خوب داده های تجربی با ایزوترم فروندلیچ و مدل سینتیکی شبه درجه دوم را نشان داد و حداکثر جذب mg/g39/27 بدست آمد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که نانوذره سنتز شده به روش سبز می تواند به عنوان یک جاذب کارآمد و ارزان جهت حذف آلاینده ی رنگی متیلن بلو از محیط های آبی به کار رود.