1403/01/26
امیر عزیزی

امیر عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2741-6797
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56318653900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس مریم گلی ارغوانی بومی ایران و کاربرد آن در پایداری اکسایشی روغن آفتابگردان
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
فعالیت آنتی اکسیدانی، اسانس روغنی، مریم گلی ارغوانی، پایداری اکسایشی، روغن آفتابگردان
سال 1397
مجله مجله دانشكده علوم پزشكي نيشابور
شناسه DOI
پژوهشگران کاوه خسروی ، امیر عزیزی

چکیده

مقدمه هدف شناسایی ترکیبات و سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره آبی و اسانس روغنی گیاه مریم گلی ارغوانی بومی ایران و کارایی آنها در پایداری اکسیداسیون روغن آفتابگردان میباشد. مواد و روش ها عصاره و اسانس به ترتیب از روش خیساندن و اسانسگیری توسط دستگاه کلونجر به روش تقطیر با بخار تهیه شدند. میزان ترکیبات فنلی عصاره و ترکیبات فرار اسانس به ترتیب به روش فولین-سیکالتو و دستگاه گازکروماتوگراف متصل شده به طیف سنج جرمی ) تعیین شدند. برای تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی از روش به دام اندازی رادیکال GC/MS( 50 ) استفاده شد و غلظتهای لازم برای مهار DPPH -پیکریل هیدرازیل ( 1 -دی فنیل 2و2 ) محاسبه گردید. کارایی آنتی اکسیدانی در به تأخیر انداختن IC50 درصد رادیکالهای آزاد ( زمان فساد اکسیداتیو روغن آفتابگردان با اندازهگیری شاخصهای پایداری اکسیداتیو، روش ) ارزیابی شد.AOM) و روش اکسیژن فعال (OSI شاخص پایداری اکسایشی ( یافته ها 2 /11 میزان ترکیبات فنلی عصاره ( میلیگرم/گرم)، بیشتر از اسانس تعیین گردید. 24/ ±23 -8و1 . درصد آن را تشکیل میداد شناسایی شد 97/1 ترکیب، که در مجموع 21در اسانس ) درصد8/5 آلفا پینین (،) درصد8/6 سابینن (،)درصد17/9 درصد)، کامفر ( 24/8سینئول ( و 38/16±2/36 به ترتیب IC50 درصد )مهمترین ترکیبات بودند. 7/1 و ترپینئول ( 23/1 و 250 میکروگرم/ میلیلیتر برای عصاره و اسانس تعیین گردید. غلظتهای 73/ ±14 میلیگرم/لیتر از عصاره و اسانس کارایی مشابه و قابل رقابت با آنتی اکسیدان سنتزی 350 میلیگرم/لیتر)، داشتند. 200( 117گریندوکس نتیجه گیری استفاده از ترکیبات استخراج شده از مریم گلی ارغوانی به عنوان جایگزینی مناسب برای آنتی اکسیدانهای سنتزی پیشنهاد میگردد. کلیدواژه