1403/02/02
امیر عزیزی

امیر عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2741-6797
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56318653900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
عصاره گیاه گل گندم؛ منبع طبیعی و کارآمد برای سنتز سریع و سبز نانوذرات آهن و کاربرد آن به عنوان جاذب
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
سنتز سبز، گیاه گل گندم، نانوذرات آهن، جاذب
سال 1397
پژوهشگران رضا داورنژاد ، امیر عزیزی ، مریم محمدی

چکیده

در این مقاله سنتز سریع، آسان و سبز نانو ذرت آهن با استفاده از عصاره آبی گیاه گل گندم، به عنوان یک عامل کاهنده و پایدار ساز طبیعی، مطالعه شد. چندین تکنیک پیشرفته از قبیل اسپکتروفوتومتری UV-Vis ، طیف سنجی تبدیل فوریه (FTIR) ، پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (SEM) برای آنالیز و مشخصه یابی نانوذرات تهیه شده در این روش استفاده شد. علاوه بر این فعالیت نانو ذرات سنتز شده به عنوان جاذب در حذف رنگ متیلن بلو بررسی گردید. نتایج این آزمایشات نشان داد که نانو ذرات تهیه شده قابلیت خوبی در حذف متیلن بلو دارند. با استفاده از غلظت اولیه mg/l 100 [MB] 0 = ، شرایط عملیاتی mg/l 4 [Fe-NPs] = ، 9pH = و min 10 t = بود . در این شرایط، راندمان حذف 4 / 52 ٪ برای متیلن بلو به دست آمد.