1403/01/27
امیرحسین ابوالمعصومی

امیرحسین ابوالمعصومی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9739-1340
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26664422200
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مکان یابی واحدهای اندازه گیری فازورهای شبکه انتقال با در نظرگرفتن همزمان مشاهده پذیری و شرایط کنترل شده ی جزیره ای
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
کنترل جزیره ای، مشاهده پذیری، واحدهای اندازه گیری فازور فراوانی داده ها
سال 1397
پژوهشگران بهمن عابدی ، امیرحسین ابوالمعصومی ، وحید آقاجانی

چکیده

در نظریه شبکه هوشمند، استفاده از واحدهای اندازه گیری فازور کامل شبکه، اهداف دیگری از جمله تخمین حالت را دنبال میکند که تحول عظیمی در بهره برداری از سیستم- با هدف )PMU( های قدرت ایجاد نموده است. در این مقاله مکان یابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازور مشاهده پذیری کامل شبکه انتقال و همچنین با در نظرگرفتن همزمان شرایط کارکرد در دو وضعیت استاندارد و ها انجام میگیرد، چرا که هنوز هزینه PMU جزیرهای شبکه بررسی می شود، این کار با حداقل نمودن تعداد نصب این واحدها زیاد میباشد. گذشته از این موضوع امکان انتقال داده ها به مرکز به نحو ممکن و با جلوگیری از ترافیک مخابراتی خود مساله بسیار مهمی می باشد که میتواند به نحو چشمگیری به کاهش تداخلهای مخابراتی و تاخیر سیگنال های ارسالی کمک نماید که باید با تعریف مناسب مساله به نحوی که با ساده ترین الگوریتمها قابل تحلیل باشد آن را تعریف کنیم. در این مقاله از روش برنامهریزی دو مرحلهای خطی برای بررسی شرایط فوق استفاده شده است، در گام اول کمینه سازی مدل جهت بدست آوردن حداقل تعداد مورد نیاز فازورها با هدف تضمین مشاهده پذیری کامل شبکه بررسی شده است. در گام دوم بیشینه سازی مدل ارائه شده با هدف در )ZIBs( افزایش فراوانی دادهها در اگوریتم ژنتیک وگمز انجام میشود. همچنین اثر شینه های تزریق صفر IEEE ها در نظر گرفته شده است. روش فوق بر روی دو شبکه استانداد 14 و 33 شینه PMU کاهش تعداد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.