1403/01/27
امیرحسین ابوالمعصومی

امیرحسین ابوالمعصومی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9739-1340
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26664422200
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی پایدارساز غیرخطی برای سیستمهای قدرت با روش T-S فازی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
پایدارساز سیستم قدرت، پایداری سیگنال کوچک، روش T-S فازی، نامساوی ماتریسی خطی (LMI) .
سال 1395
پژوهشگران محمد مرادی ، امیرحسین ابوالمعصومی

چکیده

تغییرات شرایط بهرهبرداری در سیستمهای قدرت معمولا باعث ایجاد نوسانات فرکانس پایین خواهد شد. این نوسانات در بعضی موارد به خودی خود میرا و در بعضی موارد رشد کرده و باعث از مدار خارج شدن بخشی از سیستم و یا کل سیستم میشود. از این نظر پایداری سیگنال کوچک در سیستمهای قدرت مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله با استفاده از روش T-S فازی یک پایدارساز غیرخطی فازی برای پایداری نوسانات فرکانس پایین در سیستم قدرت طراحی میشود. با استفاده از روش T-S فازی معادلات غیرخطی سیستم به چند زیر سیستم خطی تبدیل و برای هر زیر سیستم خطی با استفاده از روش جبرانسازی توزیعشده موازی یک کنترل کننده طراحی میشود. و در نهایت از مجموع کنترلکنندههای خطی داخلی، کنترل کننده غیرخطی بدست خواهد آمد. شرایط پایداری با استفاده از معیار پایداری لیاپانوف به صورت نامساویهای ماتریسی خطی) LMI ( بیان شده است. پایدارساز پیشنهادی روی یک سیستم تک ماشینه و چند ماشینه آزمایش و با پایدارساز طراحی شده با روش مرسوم مقایسه شده است. شبیه سازیها با استفاده از نرم افزار MATLAB انجام شده و نتایج حاصل از شبیهسازی کارایی پایدارساز پیشنهادی را نمایش میدهد.