1403/04/31
علیرضا شایسته فر (مرحوم)

علیرضا شایسته فر (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5047-3303
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507091716
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طرح پرونده های جنائی با رویکرد شواهد فیزیولوژیکی، گیاهی و حشرات موجود در بدن و اطراف بدن جسد، در محل کشف جسدبا توجه به شرایط اقلیمی و فاکتور های فیزیکی شیمیائی محیط
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
جسد انسان، حشرات، چرخه زندگی، شرایط اقلیمی
سال 1390
پژوهشگران علیرضا شایسته فر (مرحوم)

چکیده

در انجان این طرح پژوهشی نسبت به بررسی و مطالعه طرح پرونده های جنائی با رویکرد شواهد فیزیولوژیکی، گیاهی و حشرات موجود در بدن و اطراف بدن جسد، در محل کشف جسدبا توجه به شرایط اقلیمی و فاکتور های فیزیکی شیمیائی محیط اقدام گردید.