1403/01/26
علیرضا شایسته فر (مرحوم)

علیرضا شایسته فر (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5047-3303
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507091716
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اطلس رنگی ریخت شناسی و تشریح گیاهی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
اطلس رنگی، تشریح، ریخت شناسی، گیاه
سال 1398
پژوهشگران علیرضا شایسته فر (مرحوم) ، عبدالکریم چهرگانی راد ، زهرا حصارخانی

چکیده

سپاس و ستایش خداوند بی همتا را که به لطف و خواست او توفیق تالیف کتاب "ریخت شناسی وتشریح گیاهی" حاصل شد. امید آنکه مفید فایده واقع شود. بافت شناسی گیاهی تاریخی دیرینه دارد و با کوشش دانشمندانی مثل مالپیگی و گرو ابتدا در اواسط قرن هفدهم بنیان گذاری شد. گرو توانست تصاویر دقیقی از بافت های گیاهی را کشف کند که هنوز مورد استفاده است. مفاهیم پایه ی بافت های گیاهی بسیار متنوعند و اصولا تنوع آنها در نتیجه تکامل بوجود آمده است، لذا گروه های گیاهی تکامل یافته تر، دارای تنوع بافتی بیشتری هستند. بیشترین تنوع بافتی در گیاهان گلدار تک لپه ای و دو لپه ای دیده می شود. چون در این گروه، بافت ها و سلول ها به حد بالایی از تکامل خود رسیده اند و کاملا اختصاصی اند. در گروه های پست تر، بافت ها تنوع کمتری دارند مثلا در خزه ها ، اگر چه تا حد زیادی تقسیم کار صورت گرفته اما هنوز بافت ها تمایز کامل نیافته و کاملا اختصاصی نشده اند. بنابراین بافت ها، عمدتا پارانشیمی اند و در نهانزادان آوندی ، بعضی از بافت ها نظیر بافت هدایت کننده برای اولین مرتبه تمایز یافته و بعد تکامل آن ها ادامه می یابد و در گیاهان گلدار به حد کمال خود رسیده و کاملا اختصاصی شده است. آناتومی ، علمی ضروری است که برای کلیه دانشجویان علوم گیاهی اهمیت دارد. بدون آگاهی از آن، فرآیندهای فیزیولوژی درون گیاه و روابط فیلوژنی بین گروه های مختلف قابل درک نیست. مطالعه جزئیات عناصر و بافت های سازنده گیاه، درک بهتری از سازش با اعمال خاص و شرایط مختلف محیطی، فراهم می کند. بدون آگاهی از ساختمان آناتومی و بافت شناسی گیاهان نمی توان آزمایش های فیزیولوژی و اکولوژی را طرح کرد. همچنین نظریات تکاملی و ارتباط تاکسونومی بر اساس تنها مطالعه ریخت شناسی، قابل اثبات نیست.