1403/04/31
علیرضا شایسته فر (مرحوم)

علیرضا شایسته فر (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5047-3303
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507091716
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه فونستیکی خانواده Cyprinidae از شهرستان پلدختر، ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
Cyprinidae، خانواده، شهرستان پلدختر، ایران
سال 1397
مجله مجله پژوهش هاي جانوري
شناسه DOI
پژوهشگران علیرضا شایسته فر (مرحوم) ، سلماز باقریان ، سمانه انصاری

چکیده

شناسایی ماهیان برای پی بردن به زیست شناسی آن ها و حفاظت از آن ها در برابر تهدید های زیست محیطی یکی از مطالعات مهم می باشد. ماهیان بومی هر منطقه دارای ارزش های متعددی می باشند، این ماهیان جزئی از ذخایر ژنتیکی هر منطقه محسوب می شوند که ما می توانیم از آن ها در تحقیقات ژنتیک و بیوتکنولوژی در آینده استفاده نماییم. در مورد ماهیان مطالعات پراکنده در ایران صورت گرفته است. در پژوژه حاضر، ماهی های آب شیرین شهرستان پلدختر از 8 ایستگاه نمونه برداری در طی سال های1392 تا 1393جمع آوری شدند و پس از نمونه برداری از هر ایستگاه مشخصات جغرافیایی توسط GPS ثبت شد، سپس نمونه ها در فیبرهای مملو از یخ به آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه اراک انتقال یافتند و مشخصات مورفومتریک هر نمونه اندازه گیری شد و گونه ها توسط کلید های شناسایی معتبر شناسایی شدند. در این مطالعه، 8 گونه متعلق به 6 جنس از خانواده Cyprinidae جمع آوری شدند و گونه های Chondrostoma cyri، Cyprinion tenuiradius، Carassius gibelio، Capoeta damasina، Barbus grypus، Capoeta trutta، Garra rufa، Barbus barbul از شهرستان پلدختر شناسایی شدند.