1403/04/31
علیرضا شایسته فر (مرحوم)

علیرضا شایسته فر (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5047-3303
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507091716
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
برسی بیوسیستماتیکی عنکبوت ها جهنده در استان خراسان رضوی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
عنکبوت جهنده،Salticidae، گزارش جدید، استان خراسان رضوی، فون
سال 1392
پژوهشگران علیرضا شایسته فر (مرحوم)(استاد راهنما)، امید میرشمسی(استاد راهنما)، احمد همتا(استاد مشاور)، سودابه موسوی(دانشجو)

چکیده

تنوع زیستی بالا در عنکبوت ها آن ها را بعنوان مدلی مهم برای مطالعه سیستم های اجتماعی، رفتارشناسی و مطالعه دو ریختی جنسی تبدیل کرده است. این جانوران در راستهعنکبوت هاو رده بندپایانقرار می گیرند. در میان خانواده های عنکبوت، خانواده عنکبوت های جهنده،بزرگترین و متنوع ترین خانواده است. در مطالعه حاضر، فونستیک عنکبوت های متعلق به این خانواده در پنج شهرستان استان خراسان رضوی یعنی شهرستان های مشهد، سرخس، فریمان، تربت حیدریه و گناباد طی سال های 1391- 1392 بررسی شد. از 950 نمونه عنکبوت جمع آوری شده از ایستگاه های مختلفکه بصورت تصادفی (بر مبنای زیستگاه و اکوسیستم های مختلف) انتخاب شدند 360نمونه مربوط به این خانوادهمی باشد. نمونه ها پس از جمع آوری و تثبیت در الکل 96 درصد، به آزمایشگاه منتقل گردید. در مرحله اول کل نمونه ها ازنظر ریخت شناسی مورد بررسی و شناسایی قرار گرفتند. صفات ظاهری ازقبیل کاراپاس، کلیسرها، چشم ها، خارها و ژنیتالیا با استفاده از استرئو میکروسکوپ بررسی و ژنیتالیای مربوط به گونه های این خانوادهبا استفاده از آینه ترسیم، بر روی کاغذ کالک ترسیم گردید. شناسایی نمونه های متعلق به عنکبوت های جهنده با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبرانجام گرفت و شناسایی ها توسط دکتر دیمیتری لوگونوف در دانشگاه منچستر،انگلستان مورد تأیید قرار گرفتند. تمام گونه های شناسایی شده برای اولین بار از استان خراسان رضوی و گونه هایی کهبا ستاره مشخص شده اند، برای اولین بار از ایران گزارش می گردند: Aelurillussp. 1, Aelurillussp. 2, Aelurillussp. 3, Aelurillusconcolor, Bianoralbobimaculatus, Cyrbaalgerina, Cyrbaocellata, Heliophanuschovdensis, Heliophanusmordax, Hyllus insularis, Langonapallida*, Menemerusmarginatus, Mogrusantoninus*, Pellenesbonus*, Pellenesepularis, Pellenescf.brevis, Pellenes geniculatus*, Plexippus devorans, Plexippoidesflavescens, Pseudicius afghanicus*, Phlegrasp. , Rafalusvariegates*, Sitticus avocator*, Sitticuskarakumensis*, Salticustricinctus, Philaeus chrysops, Thyeneimperialis