1403/04/31
علیرضا شایسته فر (مرحوم)

علیرضا شایسته فر (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5047-3303
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507091716
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه اکوبیوسیستماتیکی مژکداران غیر انگلی آب های شیرین استان مرکزی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
مژکداران، آب شیرین،استان مرکزی، بیوسیستماتیک
سال 1394
پژوهشگران علیرضا شایسته فر (مرحوم)(استاد راهنما)، سید مهدی طالبی(استاد مشاور)، پرستو منتظران(دانشجو)

چکیده

ر این فصل رابطه بین فاکتورهای محیطی مورد مطالعه با یکدیگر و تراکم و تنوع مژکداران در 10 ایستگاه مطالعاتی ابتدا مورد مقایسه و بحث و سپس مورد نتیجه گیری قرار خواهد گرفت. ازجمله مهم ترین اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:1-تعیین تراکم و تنوع مژکداران منابع آبی در استان مرکزی.2-بررسی روابط بیولوژیک مژکداران شناسایی شده با سایر موجودات زنده ی موجود در اکو سیستم های مورد مطالعه.3-بررسی امکان شدت آلودگی بر اساس ایستگاه های مورد مطالعه تراکم و تنوع گونه های شناسائی شده. در این مطالعات شاخه مژکداران (Ciliophora) سه رده مورد مطالعه قرار گرفتند. از رده میمنوستوماتیدا چهار گونه شناسایی شدند که عباتند از : پارامسیوم اورآ – پارامسیوم کائوداتوم – پارامسیوم مولیمیکرونوکلئاتوم و تتراهیمناپیریفورمس .از راسته هتروتریتیدا سه گونه شناسایی شدند که عبارتند از : بورساریدیوم لاتربورن – بالانتیدیوآیدس بیو اکولات – یوپلتس پاتلا. از راسته کولیودیدا دو گونه شناسایی شدند که عباتند از : برسیلا اوآوراکس – کونکوپیتروس آنودونتا. دما نقش مهم و تعیین کننده در تراکم جمعیت جانوران از جمله تک سلولی ها دارد. افزایش دما باعث افزایش سرعت واکنش های شیمیایی، حلالیت گازها و همچنین سبب افزایش سوخت و ساز موجودات و در نتیجه افزایش مصرف اکسیژن می گردد.بین دمای هو و دمای آب یک رابطه مستقیم وجود دارد.هرچه دمای هوا افزایش پیدا کند دمای آب نیز افزایش می یابد و در نتیجه فعالیت موجودات داخل آب از جمله تک سلولی ها نیز افزایش می یابد.