1403/04/31
علیرضا شایسته فر (مرحوم)

علیرضا شایسته فر (مرحوم)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5047-3303
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507091716
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه فونتستیکی ماهیان آب شیرین در شهرستان پلدختر
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
فونتستیکی، ماهیان آب شیرین
سال 1393
پژوهشگران علیرضا شایسته فر (مرحوم)(استاد راهنما)، سید مهدی طالبی(استاد مشاور)

چکیده

ماهیان در بین مهره داران بیشترین تنوع را به خود اختصاص داده بطوری که تاکنون حدود 24618 گونه از آنها شناسایی شده و در این میان حدود 9966 گونه را ماهیان آب شیرین تشکیل می دهند. شناسایی ماهیان بر ای پی بردن به زیست شناسی آنها و حفاظت از آنها در برابر تهدید های محیطی یکی از مطالعات مهم می باشد. ماهیان بومی هر منطقه دارای ارزش های متعددی می باشند. در پروژه حاضر مطالعه فونتستیکی ماهیان شهرستان پلدختر طی سال های 1392-1393 انجام شد. پس از نمونه برداری از هر زیستگاه مشخصات جغرافیایی آن ایستگاه ثبت شد.سپس نمونه ها در فیبر های مملو از یخ به آزمایشگاه دانشگاه اراک منتقل شد و مشخصات مورفومتریک هر نمونه اندازه گیری و ثبت شد و توسط کلید های معتبر در حد گونه شناسایی شد. در انحام آنالیز های آماری از نرم افزار excell، SPSS 16، و هچنین نرم افزار MVSP حهت بررسی تنوعات درون یا بین حمعیتی استفاده گردید. در کل 9 گونه متعلق به 7 جنس و 2 خانواده شناسایی شد.