1403/01/26
علی محمد محمدی

علی محمد محمدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7087-0656
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57224993349
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیلی بر نشانگرهای گفتمان در نقد ترجمه: معرفی الگوی مدیریت گفتمان نقد ترجمه در ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
نشانگرهای گفتمان، نقد ترجمه، الگو
سال 1399
مجله فصلنامه مطالعات ترجمه (Translation Studies)
شناسه DOI
پژوهشگران علی محمد محمدی ، رحیم دهقان (بازنشسته)

چکیده

معرفی الگوی تحلیل کلام از مبانی اساسی پژوهشهای اکتشافی گفتمانشناختی بوده و از شیوههای معمول در شاخههای گوناگون علوم است. مطالعات پیکره-محور مبانی اصلی این فرایند را تشکیل میدهند. این مقاله بر آن است تا با تحلیل نظام کاربردی کارامدترین، پیچیدهترین، و پرکاربردترین عناصر فرازبانی مدیریت گفتمان، یعنی نشانگرهای گفتمان، در پیکره نقد ترجمه، قدمی ابتدایی در کشف و معرفی الگوی مدیریت گفتمان منتقدین ترجمه برداشته و ابعاد آن را توصیف نماید. لذا، 15نقد ترجمه در بازه زمانی سی ساله بهصورت تصادفی انتخاب و بررسی گردید. پیکره مطالعه شامل بیش از 30000کلمه بود. نتیجه این مطالعه به کشف الگوی چهاربعدی مدیریت گفتمان در نقد ترجمه منجر شد که شامل توصیف روابط، نشان دادن روابط متضاد، نمایش استنباط، و معرفی رابطه توالی در گفتمان بود. ابعاد، نقاط قوت و ضعف، و الزامات این فرایند تجزیهوتحلیل گردید و پیشنهادهای آموزشی، پژوهشی، و اجرایی برای اقدامات کاربردی نیز ارائه شد