1403/03/28
علیرضا خالقی

علیرضا خالقی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6814-2780
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57200083037
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربرد اسید فولیک و بیوچار در تنش خشکی چمن اسپورت
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
پرولین، عناصر غذایی، فضای سبز، ، کیفیت ظاهری
سال 1402
مجله تولیدات گیاهی
شناسه DOI
پژوهشگران فاطمه فیروزی ، موسی سلگی ، علیرضا خالقی ، حسین باقری

چکیده

استفاده از بیوچار به‌همراه اسید فولیک، در بستر کاشت چمن می‌تواند به‌عنوان یکی از روش‌ها برای کاهش مصرف آب و هم‌چنین کاهش هزینه‌ی نگه‌داری فضای سبز باشد. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر اسید فولیک و ترکیب بیوچار بر چمن اسپورت تحت شرایط تنش خشکی بود. به‌همین منظور از دو ماده اسید فولیک (صفر، 250 و500 میلی‌گرم بر لیتر) و بیوچار (صفر، 20 و 40 گرم بر کیلوگرم خاک) پس از تنش خشکی در دو سطح 100 درصد (آبیاری کامل) و 50 درصد (تنش خشکی) ظرفیت زراعی استفاده شد. پس از اعمال تنش خشکی صفاتی مانند کیفیت ظاهری (تراکم، رنگ، بافت و پوشش) کلروفیل، پرولین و میزان عناصر نیتروژن، پتاسیم،کلسیم و فسفر اندازه‌گیری شدند. این تحقیق به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی در سال 1397 و در گروه علوم و مهندسی باغبانی دانشگاه اراک اجرا شد. کاربرد بیوچار به‌میزان 20 گرم بر کیلوگرم سبب افزایش میزان پوشش در چمن اسپورت -شد. همچنین مشخص شد که تنش خشکی سبب کاهش ویژگی‌های کیفی رنگ، تراکم، بافت و پوشش چمن شده، ولی سبب افزایش میزان نیتروژن در چمن اسپورت گردید. در این تحقیق کاهش پتاسیم بافت برگ‌ها با کاربرد بیوچار تحت تنش خشکی مشاهده شد. در حالی‌که افزایش محتوای پتاسیم با افزایش اسید فولیک در شرایط تنش خشکی مشاهده شد. بیوچار به‌تنهایی در غلظت 20 گرم بر کیلوگرم سبب افزایش میزان پوشش چمن نسبت به شاهد شد. اما کاربرد بیوچار در شرایط تنش خشکی اثر مثبتی بر صفات مورد مطالعه نداشت و حتی سبب کاهش میزان پتاسیم تحت تنش 50 درصد مشاهده شد. در این آزمایش تنش خشکی باعث کاهش رنگ، تراکم، بافت و پوشش چمن اسپورت شد. کاربرد اسید فولیک تحت شرایط تنش خشکی سبب افزایش میزان نیتروژن و پتاسیم در گونه چمنی مورد مطالعه شد. با این‌حال بدون کاربرد اسید فولیک و در ترکیب با 40 گرم بیوچار بر کیلوگرم خاک سبب افزایش میزان کلسیم نسبت به شاهد شد. کاربرد همزمان دو ماده بیوچار و اسید فولیک تحت شرایط تنش خشکی باعث افزایش میزان فسفر نسبت به شاهد شد. گرچه بیوچار اثر مثبت بر صفت کیفی پوشش چمن اسپورت داشت، اما تاثیر چندانی بر افزایش جذب عناصر تحت تنش خشکی نشد. بنابراین میزان 20 گرم بیوچار بر کیلوگرم خاک توصیه می‌شود. با این‌حال اثرات مثبتی بر صفت کیفی پوشش چمن اسپورت و افزایش جذب عناصر غذایی تحت تنش خشکی داشت. از این‌رو غلظت 250 میلی‌گرم در لیتر اسید فولیک غلظت‌ بهینه و اثرگذار می-باشد که در این تحقیق پیشنهاد می‌شود‌.