1403/03/28
علیرضا خالقی

علیرضا خالقی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6814-2780
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57200083037
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر بیوچار به همراه اسید فولیک بر چمن اسپورت
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تنش خشکی، چمن، بیوچار، اسید فولیک
سال 1401
پژوهشگران موسی سلگی ، فاطمه فیروزی ، علیرضا خالقی ، حسین باقری

چکیده

با توجه به نیاز آبی زیاد چمن در مراحل رشدی و محدودیت منابع آبیاری، یافتن راه‌کاری مناسب برای کاهش نیاز آبی چمن-ها به‌عنوان گیاهان پوششی مورد استفاده در فضای سبز از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر اسید فولیک و ترکیب بیوچار بر چمن اسپرت تحت شرایط تنش خشکی بود. به‌همین منظور از دو ماده اسید فولیک (صفر، 250 و500 میلی‌گرم بر لیتر) و بیوچار (صفر، 20 و 40 گرم بر کیلوگرم خاک) پس از تنش خشکی در دو سطح 100 درصد (آبیاری کامل) و 50 درصد (تنش خشکی) ظرفیت زراعی استفاده شد. پس از اعمال تنش صفاتی مانند کیفیت ظاهری (تراکم، یکنواختی، رنگ) بر اساس شاخص NTEP، وزن تر، وزن خشک، وزن اندام هوایی، میزان توسعه ریشه، کلروفیل، اندازه‌گیری شدند. این تحقیق به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا شد. نتایج نشان داد که استفاده از اسید فولیک سبب افزایش میزان پرولین (با افزایش غلظت اسید فولیک) گردید. همچنین کاربرد بیوچار به‌میزان 20 گرم بر کیلوگرم سبب افزایش میزان پوشش چمن و پرولین در چمن اسپرت می‌شود. همچنین مشخص شد که تنش خشکی سبب کاهش ویژگی‌های رنگ، تراکم، بافت و پوشش چمن شد. بیوچار به‌تنهایی در غلظت 20 گرم بر کیلوگرم سبب افزایش میزان پوشش چمن نسبت به شاهد شد. اما کاربرد بیوچار در شرایط تنش خشکی اثر مثبتی بر صفات مورد مطالعه نداشت. در این آزمایش تنش خشکی باعث کاهش ویژگی‌های چمن اسپرت از جمله رنگ، تراکم، بافت و پوشش چمن اسپرت شد.