1403/03/28
علیرضا خالقی

علیرضا خالقی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6814-2780
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57200083037
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
الگوی پروتئوم برگ درخت توت آمریکایی (Maclura pomifera) در پاسخ به تنش خشکی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
آنتی اکسیدانت های آنزیمی، پروتئین های شوک حرارتی، لیپوکسیژناز.
سال 1400
مجله توليدات گياهي
شناسه DOI
پژوهشگران علیرضا خالقی ، روح انگیز نادری ، علیرضا سلامی ، مصباح بابالار ، بیانکا النا مزرتی

چکیده

تنش خشکی از مهم ترین عوامل محدود کننده رشد و نمو گیاهان است. در این تحقیق به منظور شناسایی پروتئین های پاسخ دهنده به خشکی توت آمریکایی، تجزیه پروتئوم برگ بر پایه ژل الکتروفورز دوبعدی انجام گرفت. گلدان های چهار ساله توت آمریکایی در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو تیمار آبیاری (شرایط کنترل (100 درصد) و 25 درصد ظرفیت زراعی) در سال 1392 در مرزعه تحقیقاتی دانشگاه تهران مرتب شدند. با انجام الکتروفورز ژل دو بعدی، 25 لکه پروتئینی که دارای تغییرات قابل تشخیص بودند، انتخاب، جداسازی و شناسایی شدند و در سه گروه مجزا از لحاظ عملکرد قرار گرفتند. گروه اول پروتئین های پاسخ دهنده به تنش و سیستم دفاعی گیاه شامل، پروتئین لیپوکسیژناز، دو نوع پروتئین شوک حرارتی، آلرژن، کان ویسیلین و پیش ماده لگومین بودند. گروه دوم شامل پروتئین های مسئول در تنش های اکسیداتیو از جمله کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز کلروپلاستی، آسکوربات پراکسیداز سیتوزولی، سوپراکسید دیسموتاز-آهن (Fe-SOD) و سوپراکسیداز دیسموتاز-منیزیم (Mn-SOD) شد و گروه سوم پروتئین های دخیل در متابولیسم و انرژی سلول شامل آنزیم ریبولوز-1، 5-بیس فسفات کربوکسیلاز/اکسیژناز زیر واحد بزرگ، آنزیم ریبولوز-1، 5-بیس فسفات کربوکسیلاز/اکسیژناز زیر واحد کوچک، فاکتور طویل شدن ترجمه، آلدولاز پلاستیدی، هیدروکسی-اسید اکسیداز، ایزوپنتیل دی فسفات ایزومراز، دی هیدرو لیپوآمید دهیدروژناز و گلی اکسیلاز بودند. نتایج حاضر حاکی از آن بود که عمده پروتئین های شناسایی شده و تغییرات آن ها در جهت افزایش مقاومت و سازگاری توت آمریکایی به تنش خشکی است به گونه ای که این تغییرات باعث حفظ روابط آبی گیاه، کاهش صدمات ناشی از افزایش سطح گونه های فعال اکسیژن هم چنین، حفظ دستگاه فتوسنتزی و تنفسی در شرایط تنش شدید می گردد.