1403/03/28
علیرضا خالقی

علیرضا خالقی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6814-2780
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57200083037
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی نتاج حاصل از تلاقی بین واریت های گل شیپوری گلدانی (zantedeschia rehmannii) با نشانگرهای ISSR
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
مولکولی، ژنوتیپ، تنوع، نتاج
سال 1399
پژوهشگران مبینا هادی ، محمد حسین عظیمی ، علیرضا خالقی ، پژمان آزادی

چکیده

استفاده از نشانگرهای مولکولی برای تخمین تنوع ژنتیکی و تعیین قرابت بین مجموعه های گیاهان ا صلاح شده مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهش، به منظور ارزیابی کارایی نشانگرهای ISSR جهت بررسی تنوع ژنتیکی 9 ژنوتیپ (سه والد گل شیپوری گلدانی به همراه شش نتاج حاصل از تلاقی های دای آلل) از پنج آغازگر ISSR استفاده شد. الگوی نواربندی بر اساس وجود و عدم وجود نوارها به ترتیب با یک و صفر نشان داده شدند. بیشترین تشابه 98/0 بین دو ژنوتیپ B9-1 و B9-2 و کمترین تشابه 60/0 بین دو ژنوتیپ B11-4 و B12-1 قرار گرفت. در بین ژنوتیپ های والدینی بیشترین و کمترین فاصله به ترتیب بین Orania و Odessa و Sun club (95/0) و Allure با Odessa و Salt lake با Paco (80/0) مشاهده شد. تجزیه خوشه ای بر اساس الگوریتم UPGMA و ضریب تشابه دایس با استفاده از داده های مولکولی توانست جمعیتهای شیپوری را در سطح تشابه 78/0 به پنج گروه تقسیم بندی کند. آغازگرها درمجموع 32 باند تولید کردند که از این تعداد 24 باند چند شکل بودند.