1403/03/28
علیرضا خالقی

علیرضا خالقی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6814-2780
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57200083037
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر پرتوتابی با UV-C بر کنترل پوسیدگی و کیفیت پس از برداشت گوجه فرنگی گلخانه ای رقم نیوتن
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
آنتی اکسیدان، انبارداری، قارچ، گوجه فرنگی، نور فرابنفش.
سال 1398
مجله مجله علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي
شناسه DOI
پژوهشگران علیرضا خالقی ، الهه داد بین ، ابوالفضل اصغری مرجانلو

چکیده

گوجه فرنگی از مهم ترین محصولات باغبانی است که بسیار فسادپذیر و مستعد آلودگی های میکروبی است. لذا، پزوهش حاضر به منظور کنترل پوسیدگی و حفظ کیفیت پس از برداشت گوجه فرنگی گلخانه ای با استفاده از نور UV-C (شدت های صفر، 3، 6، 9 و 12 کیلوژول بر مترمربع) انجام شد. میوه ها در مرحله قرمز رسیده از گوجه فرنگی گلخانه ای رقم نیوتن تهیه شده و پس از تیمار، در سردخانه با دمای 10 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 85-90 درصد نگهداری شدند. شاخص های کیفی میزان پوسیدگی، سفتی میوه، محتوای ویتامین C، مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون، شاخص رسیدگی، درصد کاهش وزن و رنگ میوه (L*، a*، b*، هیو و کروما) در طی روزهای هفتم، چهاردهم، بیست و یکم و بیست و هشتم مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که طی مدت انبارداری، محتوای ویتامین C، سفتی و رنگ میوه کاهش و میزان پوسیدگی و درصد کاهش وزن میوه افزایش یافت. تیمار میوه ها با شدت های مختلف نور UV-C اثر معنی داری بر شاخص های رنگ، شاخص رسیدگی، درصد کاهش وزن، سفتی و pH نداشت، اما به طور معنی داری باعث کاهش میزان پوسیدگی در شدت 6 کیلوژول بر مترمربع، نسبت به شاهد شد. بیشترین محتوای ویتامین C در روز بیست و یکم و در شدت نور 12 کیلوژول بر مترمربع به دست آمد. شدت های بالای نور UV-C نیز باعث کاهش مواد جامد محلول و اسیدیته قابل تیتراسیون شد. با توجه به نتایج، می توان عنوان نمود که تیمار میو ه های گوجه فرنگی در مرحله قرمز رسیده با شدت های بهینه از نور UV-C می تواند باعث کاهش میزان پوسیدگی میوه ها و حفظ یا افزایش ظرفیت آنتی اکسیدان ها، از جمله ویتامین C، شود.