1403/03/28
علیرضا خالقی

علیرضا خالقی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6814-2780
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57200083037
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تنوع سوماکلونال و کاربرد آن در اصلاح گیاهان باغی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
جهش، نشانگرها، گیاهان زینتی، تنوع سوماکلونال، کشت بافت
سال 1397
پژوهشگران سمانه حسین آبادی ، علیرضا خالقی

چکیده

تنوع سوماکلونال که به تنوع موجود در میان سلول های کلون یافته سوماتیکی گفته می شود، با استفاده از روش های مختلف کشت بافت گیاهی در گیاهان ایجاد می شود. با این روش، تغییرات در فنوتیپ و ژنوتیپ سلول های سوماتیک اتفاق می افتد. بیشتر این تغییرات، نتایج تغییرات قابل توجهی در عناصر ژنتیکی-سیتوپلاسمی یا هسته ای مانند تغییر در تعداد کروموزوم می باشد. تکثیر کلونی های ایجاد شده و حفظ ژنوتیپ های برتر، نیاز به یکنواختی ژنتیکی بالایی در میان گیاهان باززایی شده دارد. با این حال، کشت بافت گیاهی می تواند باعث تغییر در سطح ژنتیک گیاه شود، به عبارتی تنوع سوماکلونال را می توان ناشی از جهش ژنی یا تغییر در سطح اپی ژنتیک دانشت. تنوع سوماکلونال در چندین گیاه زینتی مانند گل داودی، گل اطلسی، ارکیده شاپرکی، گلایول و غیره استفاده شده است.