1403/03/28
علیرضا خالقی

علیرضا خالقی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6814-2780
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57200083037
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر بیوچار به همراه اسید فولیک بر تنش خشکی در چمن اسپورت
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تنش خشکی، چمن، بیوچار، اسید فولیک
سال 1397
پژوهشگران فاطمه فیروزی(دانشجو)، موسی سلگی(استاد راهنما)، حسین باقری(استاد مشاور)، علیرضا خالقی(استاد مشاور)

چکیده

گیاهان در طبیعت به طور پیوسته در معرض تنش های زیستی و غیرزیستی قرار دارند. از میان این تنش ها، تنش خشکی یکی از مخرب ترین عوامل رشد و باروری گیاهان می باشد. با توجه به نیاز آبی زیاد چمن در مراحل رشدی و محدودیت منابع آبیاری، یافتن راه کاری مناسب برای کاهش نیاز آبی چمن ها به عنوان گیاهان پوششی مورد استفاده در فضای سبز از اهمیت بالایی برخوردار است. استفاده از بیوچار به همراه اسید فولیک، در بستر کاشت چمن می تواند به عنوان یکی از روش ها برای کاهش مصرف آب و هم چنین کاهش هزینه ی نگه داری فضای سبز باشد. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر اسید فولیک و ترکیب بیوچار بر چمن اسپرت تحت شرایط تنش خشکی بود. به این منظور از دو ماده اسید فولیک (غلظت های صفر، 250 و500 میلی گرم بر لیتر) و بیوچار (غلظت های صفر، 20 و 40 گرم بر کیلوگرم خاک) پیش از تنش و پس از تنش خشکی استفاده شد. تنش خشکی در دو سطح 100 (آبیاری کامل) و 50 (تنش خشکی) درصد ظرفیت زراعی اعمال شد. این تحقیق به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا شد. نتایج نشان داد که استفاده از اسید فولیک سبب افزایش میزان پرولین (با افزایش غلظت اسید فولیک) و نیتروژن (در غلظت 250 میلی گرم در لیتر اسید فولیک) و کاربرد بیوچار در غلظت 20 گرم بر کیلوگرم سبب افزایش میزان پوشش چمن، کلروفیل، کارتنوئید و پرولین در چمن اسپرت می شود. همچنین مشخص شد که تنش خشکی سبب کاهش ویژگی های رنگ، تراکم، بافت و پوشش چمن و افزایش نشت یونی و میزان نیتروژن در چمن اسپرت می گردد. کاهش میزان کلسیم و پتاسیم بافت برگ با کاربرد بیوچار، کاهش میزان کارتنوئید با کاربرد اسید فولیک تحت تنش خشکی و همچنین کاهش پتاسیم و منیزیم در تیمار اسید فولیک به همراه بیوچار به همراه تنش خشکی مشاهده شد. کاربرد هم زمان اسید فولیک و بیوچار سبب کاهش میزان کلسیم و منیزیم شد.