1403/03/28
علیرضا خالقی

علیرضا خالقی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6814-2780
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57200083037
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی چهار رقم زیتون
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
شاخص ریشه زایی، NAA ،IBA، قلمه نیمه خشبی، ارقام زیتون
سال 1396
پژوهشگران علیرضا خالقی ، زهرا احمدی ، رسول جلیلی مرندی

چکیده

این پژوهش به منظور مقایسه ریشه زایی چهار رقم زیتون؛ میشن، ماری، کرونایکی و دزفولی با کاربرد ترکیب هورمون های نفتالین استیک اسید به غلظت 1500میلی گرم در لیتر و ایندول بوتریک اسید به غلظت 3000 میلی گرم در لیتر انجام گرفت. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار و هر تکرار شامل 20 قلمه نیمه خشبی اجرا و صفات درصد کالوس زایی، درصد ریشه زایی، میانگین طول ریشه و میانگین تعداد ریشه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که در درصد ریشه زایی، طول ریشه و تعداد ریشه ارقام تفاوت معنی داری وجود دارد. کمترین ریشه زایی مربوط به رقم کرونایکی با 3/46 %، بیشترین میانگین طول ریشه مربوط به رقم دزفولی و کمترین میانگین طول ریشه مربوط به رقم میشن به ترتیب با 4/12 و 8/8 سانتی متر بود. بالاترین میانگین تعداد ریشه با 9 عدد مربوط به رقم دزفولی و کمترین تعداد مربوط به رقم کرونایکی با 4 عدد بود. طبق این نتایج رقم کرونایکی سخت ریشه زاترین رقم بین این ارقام بود.