1403/03/28
علیرضا خالقی

علیرضا خالقی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6814-2780
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57200083037
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر محلول پاشی پتاسیم و نانوپتاسیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی لیلیوم رقم Tresor
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
پتاسیم، لیلیوم، محلول پاشی، نانوپتاسیم
سال 1396
پژوهشگران اشرف عباسی ، علیرضا خالقی ، علی خدیوی

چکیده

در این تحقیق، اثر محلول پاشی برگی غلظت های مختلف پتاسیم (صفر، 1 ، 2 و 4 میلی مولار) و نانوپتاسیم (صفر، 5/0 ،1 و 2 میلی مولار) در چهار مرحله قبل از برداشت بر صفات کمی و کیفی گل شاخه بریده لیلیوم (Lilium spp.) رقم Tresor مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورد اندازه گیری شامل تعداد غنچه، تعداد برگ، طول غنچه، قطر غنچه، طول ساقه، قطر ساقه، طول و عرض برگ، وزن تر و خشک ساقه و برگ، درصد ماده خشک ساقه و برگ، نشت یونی، شاخص کلروفیل، عمر گل و طول و قطر دمگل، آنتوسیانین، فلاونوئید،کارتنوئید و کلروفیل a، b و کل بودند. نتایج تجزیه واریانس داده های مربوط به صفات تعداد غنچه، وزن تر ساقه و نشت یونی نشان داد که بین تیمارهای مختلف محلول پاشی، اختلاف معنی داری وجود دارد. بالاترین وزن تر ساقه در تیمار5/0 میلی مولار نانوپتاسیم مشاهده شد، در حالی که، بیشترین ﺗﻌﺪﺍﺩ غنچه، بالاترین پایداری سلول ها و کمترین نشت یونی در تیمار چهار میلی مولار پتاسیم به دست آمد. همچنین با محلول پاشی پتاسیم و نانوپتاسیم، صفات تعداد برگ، طول ساقه، طول برگ، وزن تر و خشک برگ، وزن تر و خشک ساقه، درصد ماده خشک برگ، شاخص کلروفیل و طول عمر گل نسبت به شاهد افزایش نشان دادند، اگرچه اختلاف معنی داری بین تیمارها مشاهده نگردید. همچنین تیمار چهار میلی مولار پتاسیم و دو میلی مولار نانوپتاسیم نیز بیشترین عمر گلجایی را باعث شدند. با توجه به نتایج به دست آمده بویژه در صفات مهمی همچون عمر گلجایی، تیمار دو میلی مولار نانو پتاسیم به عنوان بهترین تیمار برای محلول پاشی جهت تغذیه پتاسیم توصیه می شود.