1403/03/28
علیرضا خالقی

علیرضا خالقی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6814-2780
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57200083037
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر غلظت های گوناگون اسید هیومیک به صورت محلول پاشی بر فاکتورهای جوانه زنی بذرهای گل جعفری
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تنش شوری، جوانه زنی، گل جعفری، هیومیک اسید
سال 1395
پژوهشگران مریم دالوند ، موسی سلگی ، علیرضا خالقی

چکیده

مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر تنش شوری و اثرات هیومیک اسید بر شاخص های جوانه زنی گل جعفری صورت گرفت. تیمارها شامل چهار غلظت هیومیک اسید (0، 50، 100، 250 میلی گرم در لیتر) و چهار غلظت شوری (0، 50، 100، 200 میلی مول) در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. صفات اندازه گیری شده شامل: درصد جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و متوسط زمان لازم برای جوانه زنی بود. نتایج نشان داد که غلظت 250 میلی گرم در لیتر هیومیک اسید بهترین تاثیر را روی طول ریشه چه و ساقه چه و غلظت 50 بهترین تاثیر را روی متوسط زمان داشت. کمترین تاثیر مربوط به غلطت 100 میلی گرم در لیتر هیومیک اسید بر متوسط زمان بوده و شاهد هم کمترین تاثیر را روی سایر صفات گذاشته بود. و غلظت های مختلف هیومیک اسید روی درصد جوانه زنی معنی دار نشد. همه صفات مورد بررسی با افزایش سطوح تنش شوری، کاهش معنی داری نشان دادند. همچنین بر هم-کنش اثرات متقابل بین فاکتورها بجز طول شاخه و متوسط زمان معنی دار نشد.