1403/03/28
علیرضا خالقی

علیرضا خالقی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6814-2780
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57200083037
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر محلولپاشی اسید هیومیک در بهبود خصوصیات رشدی گل جعفری تحت تنش خشکی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
گل جعفری، اسید هیومیک، خشکی
سال 1395
پژوهشگران موسی سلگی ، مریم دالوند ، علیرضا خالقی

چکیده

به منظور بررسی اثر دور آبیاری و اسید هیومیک بر خصوصیات رشدی گل جعفری آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح ، 000 میلیگرم در لیتر( و سه سطح خشکی ) 0 ،000 ،00 ، کاملا تصادفی اجرا شد. تیمارها شامل چهار غلظت اسید هیومیک ) 0 00 و 00 روز( بود. صفات اندازه گیری شده شامل: وزن تر و خشک بوته، درصد ماده خشک ، طول ساقه، طول برگ و قطر گل بود. نتایج نشان داد که غلظت 000 میلیگرم در لیتر اسید هیومیک وزن تر و خشک را نسبت به تیمار شاهد افزایش داد. بیشترین طول ساقه در غلظت 00 میلیگرم در لیتر اسید هیومیک حاصل شد. تاثیر اسید هیومیک روی طول برگ، قطر گل و درصد ماده خشک معنیدار نشد. با افزایش تنش خشکی بیشتر صفات رشدی کاهش محسوسی نسبت به تنش نرمال ) دور آبیاری پنج روز( از خود نشان دادند.