1403/03/28
علیرضا خالقی

علیرضا خالقی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6814-2780
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57200083037
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی پاسخ به خشکی توت آمریکایی (Maclura pommifera) به منظور استفاده در فضای سبز شهری
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
کم آبی، تنظیم اسمزی، آنتی اکسیدانت های آنزیمی، توت آمریکایی.
سال 1394
پژوهشگران روح انگیز نادری ، ایمان روح الهی ، علیرضا خالقی

چکیده

کاشت و نگهداری درختان و درختچه های زینتی در کشور ایران که جزء مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود با محدودیت های زیادی مواجه است. به همین منظور گیاهان چهار ساله توت آمریکایی تحت شرایط بدون تنش و سطوح تنش، 75%، 50% و 25% ظرفیت زراعی به مدت چهار هفته و آبیاری مجدد مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش شدت تنش شاخص های پتانسیل آب برگ و سطح برگ کاهش و شاخص های محتوای نسبی آب برگ و ظرفیت آب برگ پس از کاهش معنی دار در هفته های ابتدایی تنش، به تدریج افزایش یافتند. همچنین اسمولیت های مانیتول و پرولین با افزایش شدت تنش به طور معنی دار افزایش نشان دادند. قندهای محلول ساکارز، گلوکز و فروکتوز تحت تنش شدید پس از افزایش تا هفته سوم، طی هفته چهارم به شدت کاهش یافتند. آنتی اکسیدان های آنزیمی سوپراکسید دیسموتاز، آسکوربات پراکسیداز، دی هیدروآسکوربات ردوکتاز و گلوتاتیون ردوکتاز پس از اعمال تنش های شدید افزایش چندین برابری نسبت به گیاهان شاهد بدون تنش نشان دادند. نتایج نشان داد که توت آمریکایی از قابلیت سازگاری بالایی در شرایط تنش خشکی برخوردار است.