1403/03/28
علیرضا خالقی

علیرضا خالقی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6814-2780
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57200083037
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
جداسازی و آنالیز بیان ژن "اف آربی اواچ -دی " در رقم باروادو و دو جمعیت چمنی منتخب فستوکای بلند جمع آوری شده در ایران تحت تنش خشکی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
سبز شدن، مقاومت به خشکی، توالی یابی، پراکسید هیدروژن
سال 1394
پژوهشگران ایمان روح الهی ، محسن کافی ، نیر اعظم خوش خلق سیما ، علیرضا خالقی

چکیده

گیاهان با تولید گونه های فعال اکسیژن خصوصاً پراکسید هیدروژن توسط ژن آربی اواچ-دی، مکانیزمی جهت ارتباط بین سلولی قوی و سریع طی تنش های زیستی و غیر زیستی ایجاد می کنند. فستوکای بلند یکی از گونه های چمنی مهم مناطق معتدله است که با نواحی سرد، خشک و نیمه خشک سازگاری خوبی دارد. طی این تحقیق بعد از توالی یابی ژن اف آربی اواچ –دی در فستوکای بلند رقم باروادو، سطح بیان آن و میزان پراکسید هیدروژن موجود در برگ و ساقه در جمعیت مقاوم (اصفهان)، حساس (قوچان) و رقم باروادو تحت تنش خشکی مورد ارزیابی قرار گرفت. از ساقه و برگ گیاهان تحت مطالعه در فواصل 3، 6 و 8 روز بعد از قطع آبیاری برای ارزیابی میزان بیان ژن مورد نظر و محتوای نسبی پراکسید هیدروژن نمونه برداری شد. سطح بیان ژن اف آربی اواچ –دی و محتوای پراکسید هیدروژن در برگ و ساقه جمعیت قوچان تحت تنش خشکی در مقایسه با شاهد و درمقایسه با رقم باروادو افزایش نشان داد. همچنین بیان کمتر ژن اف آربی اواچ -دی و محتوای کمتر پراکسید هیدروژن در جمعیت اصفهان تحت تنش خشکی مشاهده شد که می تواند در نتیجه فعالیت بالاتر آنزیم های آنتی اکسیدانی در مقایسه با شاهد باشد. سطوح بالای بیان ژن اف آربی اواچ -دی و غلظت بالای پراکسید هیدروژن تحت تنش خشکی نشان دهنده نقش این ژن در تعدیل تنش خشکی می باشد.