1403/03/28
علیرضا خالقی

علیرضا خالقی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6814-2780
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57200083037
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی الگوی پروتئوم برگ درخت توت آمریکایی (Maclura pommifera) در پاسخ به تنش خشکی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
توت آمریکایی، تنش خشکی، تنش اکسیداتیو، پروتئوم، آنتی اکسیدانتهای آنزیمی.
سال 1394
پژوهشگران علیرضا خالقی ، روح انگیز نادری ، ایمان روح الهی ، بیانکا النا مزرتی

چکیده

تنش خشکی یکی از مهمترین عوامل محدود کننده رشد و نمو گیاهان است. در این تحقیق به منظور شناسایی مکانیسم سازگاری و پروتئینهای پاسخ دهنده به خشکی توت آمریکایی، تجزیه پروتئوم برگ بر پایه ژل الکتروفورز دوبعدی انجام گرفت. گلدانهای 4 ساله توت آمریکایی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 2 تیمار آبیاری (شرایط کنترل، 25% ظرفیت زراعی) مرتب شدند. با انجام الکتروفورز ژل دو بعدی، 25 لکه پروتئینی که دارای تغییرات قابل تشخیص بودند، انتخاب، جداسازی و شناسایی شدند و در سه گروه مجزا از لحاظ عملکرد قرار گرفتند. پروتئینهای پاسخ دهنده به تنش و سیستم دفاعی گیاه، شامل پروتئین لیپوکسیژناز، دو نوع پروتئین شوک حرارتی، آلرژن، کانویسیلین و پیش ماده لگومین؛ پروتئینهای مسئول در تنشهای اکسیداتیو شامل کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز کلروپلاستی، آسکوربات پراکسیداز سیتوزولی، سوپراکسید دیسموتاز –آهن (Fe-SOD) و سوپراکسیداز دیسموتاز-منیزیم(Mn-SOD) و پروتئینهای دخیل در متابولیسم و انرژی سلول شامل آنزیم ریبولوز-1، 5- بیس فسفات کربوکسیلاز/اکسیژناز زیر واحد بزرگ، آنزیم ریبولوز-1، 5- بیس فسفات کربوکسیلاز/اکسیژناز زیر واحد کوچک، فاکتور طویل شدن ترجمه، آلدولاز پلاستیدی، هیدروکسی-اسید اکسیداز، ایزوپنتیل دی فسفات ایزومراز، دی هیدرو لیپوآمید دهیدروژناز و گلی اکسیلاز. نتایج حاضر حاکی از آن است که عمده پروتئینهای شناسایی شده و تغییرات آنها در جهت افزایش مقاومت و سازگاری توت آمریکایی به تنش خشکی است به گونه ای که این تغییرات باعث حفظ روابط آبی گیاه، کاهش صدمات ناشی از افزایش سطح گونه های فعال اکسیژن و همچنین حفظ دستگاه فتوسنتزی و تنفسی در شرایط تنش شدید می گردد.