1403/04/30
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی امکان بهبود ماندگاری گل شاخه بریده رز رقم Avalanche با استفاده از تیمارهای پس از برداشت سولفات آلومینیوم، نیتریک اکسید و سالیسیلیک اسید
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
رز شاخه بریده، عمر گلجایی، سولفات آلومینیوم، نیتریک اکسید، سالیسیلیک اسید
سال 1400
پژوهشگران علیرضا خالقی(استاد راهنما)، علی خدیوی(استاد مشاور)، فاطمه رستمی حصوری(دانشجو)

چکیده

گل رز از پر اهمیت ترین گل های شاخه بریده در جهان و ایران است که در سطح وسیعی کشت می گردد. ارزش اقتصادی این گل تحت تأثیر کیفیت و ماندگاری آن قرار دارد. یکی از مشکلات عمده در تجارت این گل کوتاه بودن عمر پس از برداشت آن می باشد و این مشکل تولیدکنندگان را وادار به استفاده از محلول های شیمیایی به منظور بالا بردن ماندگاری و عمر پس از برداشت نموده است. پژوهش حاضر به منظور بررسی پاسخ های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی رز شاخه بریده رقم "Avalanche" با استفاده از محلوهای شیمیایی سولفات آلومینیوم (0، 200، 400 و 800 پی پی ام)، نیتریک اکسید به فرم سدیم نیتروپروساید (0، 100، 200 و 400 میکرومولار)، بنزیل آدنین (0 و 10 میکرومولار) و سالیسیلیک اسید (0، 10، 100 و 1000 میکرومولار) به صورت پالسی و دائم در آزمایشگاه گروه علوم باغبانی دانشگاه اراک به صورت طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که کاربرد بنزیل آدنین 10 میکرومولار به همراه سالیسیلیک اسید 1000 میکرومولار پالسی بر میزان محتوای کلروفیل a، b و کل تأثیر مثبتی نسبت به بقیه تیمارها و شاهد داشته است. استفاده از تیمار 200 پی پی ام سولفات آلومینیوم به صورت دائم موجب افزایش میزان فنل و آنتی اکسیدان کل در طول آزمایش گردید. بیشترین عمر پس از برداشت (14روز) و بالاترین میزان کاروتنوئید در تیمار 800 پی پی ام سولفات آلومینیوم پالسی مشاهده شد. همچنین تیمار پالسی 100 میکرومولار نیتریک اکسید به همراه 200 پی پی ام سولفات آلومینیوم با کاهش نشت یونی نفوذ پذیری غشاء را در طول آزمایش حفظ نمود.