1403/03/30
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
تنوع بیوشیمیایی برخی از ژنوتیپ های ذغال اخته (Cornus mas L.) در استان قزوین
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ذغال اخته، صفات بیوشیمیایی، ژنوتیپ برتر
سال 1398
پژوهشگران یونس مرادی ، علی خدیوی ، حسین صالحی ارجمند

چکیده

ذغال اخته (Cornus mas L.) بومی مناطق گرم و مرطوب می باشد و در طی فصل رشد نیاز به رطوبت نسبی بالا دارد. در مطالعه حاضر، تنوع بیوشیمیایی میوه ذغال اخته در مناطق مختلفی از استان قزوین بررسی شد. تجزیه واریانس نشان داد که صفات بیوشیمیایی اندازه گیری شده دارای تفاوت های معنی داری بین ژنوتیپ ها هستند. میزان فنول کل در دامنه 118/73 تا 1031/69 میلی گرم در 100 گرم میوه قرار داشت. میزان فلاونوئید کل از 0/78 تا 90/98 میلی گرم در 100 گرم میوه متغیر بود. میزان آنتوسیانین کل در دامنه 1/04تا 96/70 میلی گرم در 100 گرم میوه قرار داشت. میزان فعالیت آنتی اکسیدانی از 5/34 تا 319/96 میلی گرم در 100 گرم میوه متغیر بود. فعالیت آنتی اکسیدانی همبستگی مثبت و معنی داری را با فنول کل و محتوی فلاونوئیدی نشان داد. در تجزیه به روش کلاستر، ژنوتیپ ها بر اساس صفات بیوشیمیایی در دو گروه اصلی با زیرگروه های مختلف قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ژرم پلاسم مورد مطالعه دارای تنوع بالایی از نظر صفات بیوشیمیایی مورد بررسی می باشد.