1403/03/29
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر محلول های نگهدارنده حاوی بنزیل آدنین و اسید سالیسیلیک بر عمر گلجایی لیلیوم رقم Fangio
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
اسید سالیسیلیک، بنزیل آدنین، رنگیزه، شاخه بریده، گلجایی
سال 1398
مجله مجله علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي
شناسه DOI
پژوهشگران اشرف عباسی ، علیرضا خالقی ، علی خدیوی ، موسی سلگی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تیمار کوتاه مدت 24 ساعته بنزیل آدنین (صفر و 1/0 میلی مولار) و اسید سالیسیلیک (صفر، 001/0، 01/0، 1/0 و 1 میلی مولار) بر عمر گلجایی لیلیوم رقم Fangio انجام شد. صفات مورد ارزیابی شامل وزن تر برگ ها (روز صفر، روز یکم، روز سوم و روز هفتم)، رنگیزه های آنتوسیانین، فلاونوئید، کاروتنوئید و محتوای کلروفیل های a، b و کل (در روزهای صفر و هفتم) و عمر گلجایی بود. نتایج نشان داد بیشترین عمر گلجایی مربوط به تیمارهای یک میلی مولار اسید سالیسیلیک و صفر میلی مولار بنزیل آدنین می باشد. به علاوه، درصد وزن تر برگ ها در تیمار یک میلی مولار اسید سالیسیلیک و 1/0 میلی مولار بنزیل آدنین از روز اول تا روز هفتم پس از تیمار، 67/9 درصد افزایش نشان داد. میزان رنگیزه های فتوسنتزی (کلروفیل های a، b و کل و کاروتنوئید) در تیمار 1/0 میلی مولار بنزیل آدنین و 1/0 میلی مولار اسید سالیسیلیک در این مدت ثابت ماند. در تیمار 001/0 میلی مولار اسید سالیسیلیک بدون بنزیل آدنین، بیشترین افزایش میزان رنگیزه آنتوسیانین نسبت به شاهد به دست آمد. بیشترین میزان فلاونوئید در تیمار صفر میلی مولار اسید سالیسیلیک به همراه 1/0 میلی مولار بنزیل آدنین مشاهده شد که در طی روز اول تا روز هفتم پس از تیمار افزایش معنی داری داشت. بر اساس نتایج بدست آمده، تیمار یک میلی مولار اسید سالیسیلیک برای افزایش عمر گلجایی لیلیوم رقم Fangio رقم توصیه می شود.