1403/03/29
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر محلول پاشی پتاسیم و نانوپتاسیم بر برخی خصوصیت های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی Tresor لیلیوم رقم
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
پس از برداشت، کمیت، کیفیت
سال 1398
مجله توليدات گياهي
شناسه DOI
پژوهشگران اشرف عباسی ، علیرضا خالقی ، علی خدیوی

چکیده

کودهای نانو با قابلیت رهاسازی مناسب و افزایش راندمان مصرف عناصر غذایی گامی مؤثر در جهت دستیابی به 2 و 4 ، کشاورزی پایدار می باشند. در این تحقیق، اثرر محلرول پاشری برگری غل رت هرای متتلرپ پتاسریم رصر ر، 1 1 و 2 میلی مولار( در چهار مرحله قبل از برداشت بر صر ا کمری و کی ری گرل ،0/ میلی مولار( و نانوپتاسیم رص ر، 5 در مهر ماه سال 1934 در دانشگاه اراک مرورد بررسری قررار گرفرت. صر ا مرورد Tresor شاخه بریده لیلیوم رقم اندازه گیری شامل تعداد غنچه، تعداد برگ، طول غنچه، قطر غنچه، طول ساقه، قطر ساقه، طول و عرض برگ، وزن تر و خشک ساقه و برگ، درصد ماده خشک ساقه و برگ، نشت یونی، شاخص کلروفیل، عمر گلجایی، طرول و قطرر 0/ و کل بودند. برالاترین وزن ترر سراقه در تیمرار 5 b ،a دمگل، محتوای آنتوسیانین، فلاونوئید،کارتنوئید و کلروفیل میلی مولار نانوپتاسیم مشاهده شد، در حالی که، بیشترین تعداد غنچه، بالاترین پایداری سلول ها و کمترین نشت یرونی در تیمار چهار میلی مولار پتاسیم به دست آمد. همچنین تیمار چهار میلی مولار پتاسیم و دو میلی مرولار نانوپتاسریم نیرز کل، کاروتنوئید، آنتوسیانین و فلاونوئیرد اثرر ،b ،a بیشترین عمر گلجایی را باعث شدند. در ص ا محتوای کلروفیل معنی داری مشاهده نشد. با توجه به نتایج به دست آمده به ویژه در صر ا مهمری همچرون عمرر گلجرایی، تیمرار دو میلی مولار نانو پتاسیم به عنوان بهترین تیمار برای محلول پاشی جهت تغذیه پتاسیم توصیه می شود.