1403/05/03
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر نور مکمل در شدت های مختلف بر عملکرد کمی و کیفی رز شاخه بریده رقم Dolcevita""
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نور مکمل، بخار سدیم، رز شاخه بریده، عملکرد، موفولوژیک، بیوشیمیایی.
سال 1397
پژوهشگران علیرضا خالقی(استاد راهنما)، موسی سلگی(استاد مشاور)، علی خدیوی(استاد مشاور)، لیلا شاه کرم(دانشجو)

چکیده

کیفیت نور در گیاهان موجب ایجاد تغییرات آناتومیک، فیزیولوژیک و مورفولوژیک بسیاری می گردد. آزمایش حاضر به منظور بررسی اثر نور مکمل بر کمیت و کیفیت گل رز شاخه بریده انجام گرفت. تیمارها با بکار گیری شش ساعت نور تکمیلی به شیوه افزایش طول روز اجرا شد. بیش ترین مقدار کلروفیل کل (2/15 ماکروگرم برگرم وزن تر برگ)، کلروفیل a (44/11 ماکروگرم برگرم وزن تر برگ)، کاروتنوئید (94/7 میلی گرم بر گرم وزن تر گلبرگ) و آنتوسیانین (2/49 میلی گرم بر 100 گرم وزن تر گلبرگ) در تیمار لامپ بخار سدیم با شدت 21000 لوکس مشاهده شد. بیش ترین میزان فنل و محتوای آنتی اکسیدان در تیمار لامپ بخار سدیم با شدت 14000 لوکس به ترتیب با مقادیر 7/35 و 01/29 میلی گرم بر گرم وزن تر گلبرگ حاصل شد. همچنین بیشترین محتوای فلاونوئید در تیمار نور مکمل با LED بدست آمد. نور مکمل باعث بهبود تمامی صفات مورفولوژیک نسبت به تیمار شاهد شد. مقایسه اثر دو نوع لامپ بخار سدیم و LED بر صفات مورفولوژیک نشان داد که لامپ بخار سدیم کارایی بیشتری نسبت به LED داشته است. همچنین شدت نور در بین لامپ های بخار سدیم عامل کنترل کننده بود و در شدت های خیلی بالا، کاهش پارامترها مشاهده گردید. در بین شدت های مختلف لامپ بخار سدیم، بهترین شدت نور، شدت 7000 لوکس بود که بالاترین میزان ارتفاع بوته و شاخه گل، قطر گل، تعداد برگ، طول و عرض برگ، تعداد جوانه بعدی، بالاترین کیفیت ظاهری و عمر گلجائی و همچنین کمترین مدت زمان برداشت در تیمار مذکور حاصل شد. از سویی دیگر تیمار 7000 لوکس باعث بهبود بسیاری از صفات بیوشیمیایی نسبت به تیمار شاهد گردید. لذا با توجه به این نتایج، بهترین تیمار برای رز شاخه بریده رقم Dolcevita نور مکمل با لامپ بخار سدیم با شدت 7000 لوکس بود.