1403/03/30
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر محلول پاشی اسید سالیسیلیک و بنزیل آدنین بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی لیلیوم رقم "Navona"
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
اسید سالیسیلیک، بنزیل آدنین، عمر گلجایی، لیلیوم
سال 1396
پژوهشگران اشرف عباسی(دانشجو)، علیرضا خالقی(استاد راهنما)، موسی سلگی(استاد مشاور)، علی خدیوی(استاد مشاور)

چکیده

در این تحقیق، اثر محلول پاشی برگی غلظت های مختلف بنزیل آدنین و اسید سالیسیلیک قبل از برداشت و به صورت محلول نگهدارنده (پالس 24 ساعت) در مرحله پس از برداشت بر برخی از صفات کمی و کیفی گل شاخه بریده لیلیوم رقم "Navona" و "Fangio" مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورد اندازه گیری شامل تعداد غنچه، تعداد برگ، طول غنچه، قطر غنچه، طول ساقه، قطر ساقه، طول و عرض برگ، وزن تر و خشک ساقه و برگ، درصد ماده خشک ساقه و برگ، عمر گلجایی، طول و قطر دمگل، نشت یونی، شاخص کلروفیل، آنتوسیانین، فلاونوئید، کاروتنوئید و محتوای کلروفیل a، b و کل بودند. در آزمایش اول بیشترین عمر گلجایی و تعداد غنچه، از صفات مهم در کیفیت گل، در لیلیوم رقم Navona با محلول پاشی پیش از برداشت 5/0 میلی مولار اسید سالیسیلیک حاصل شد. علاوه بر این، تیمار مذکور باعث بهبود صفاتی همچون قطر ساقه، وزن تر ساقه، طول برگ و عرض برگ نسبت به تیمار شاهد گردید. نتایج این آزمایش نشان داد کاربرد غلظت بالای بنزیل آدنین باعث از بین رفتن غنچه های گل می گردد. در آزمایش دوم با کاربرد غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک و بنزیل آدنین به صورت محلول نگهدارنده (پالس 24 ساعت) در مرحله پس از برداشت لیلیوم رقم Navona، حداکثر عمر گلجایی در تیمار 1/0 میلی مولار اسید سالیسیلیک به همراه 5/0 میلی مولار بنزیل آدنین بدست آمد. در آزمایش سوم، محلول پاشی اسید سالیسیلیک با غلظت 1/0 میلی مولار باعث بهبود معنی دار اندازه غنچه رقم Fangio نسبت به تیمار شاهد شد. این نتیجه با نتایج آزمایش اول در مورد این صفت مطابقت دارد. نتایج حاصل از آزمایش چهارم نشان داد در روش کاربرد پالس 24 ساعته در صفت عمر گلجایی تیمار یک میلی مولار اسید سالیسیلیک به عنوان بهترین تیمار می باشد. در این آزمایش تاثیر اسید سالیسیلیک در افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی بیشتر از بنزیل آدنین می باشد به طوری که بیشترین میزان فلاونوئید در غلظت یک و 1/0 میلی مولار اسید سالیسیلیک به دست آمد. براساس نتایج حاصل از این پژوهش علاوه بر اثر غلظت مورد استفاده، روش کاربرد (به صورت محلول پاشی و یا پالس) نیز در نتایج حاصل تاثیرگذار بود. در مورد از بین رفتن غنچه ها در اثر کاربرد بنزیل آدنین علاوه بر بالا بودن غلظت، حساسیت رقم Navona نیز ممکن است تاثیرگذار باشد. همچنین می توان گفت استفاده از غلظت های بالای بنزیل آدنین به روش پالس