1403/03/29
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر محلول پاشی بنزیل آدنین و اسید سالیسیلیک بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی لیلیوم رقم "Navona"
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
اسید سالیسیلیک ، بنزیل آدنین، عمر گلجایی، لیلیوم
سال 1396
پژوهشگران اشرف عباسی ، علیرضا خالقی ، علی خدیوی ، موسی سلگی

چکیده

در این تحقیق، اثر محلول پاشی برگی غلظت های مختلف بنزیل آدنین (صفر، 25/0 و 5/0 میلی مولار) و اسید سالیسیلیک (صفر، 1/0، 5/0 و 1 میلی مولار) در چهار مرحله قبل از برداشت بر صفات کمی و کیفی گل شاخه بریده لیلیوم (Lilium spp.) رقم "Navona" مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورد اندازه گیری شامل تعداد غنچه، تعداد برگ، طول غنچه، قطر غنچه، طول ساقه، قطر ساقه، طول و عرض برگ، وزن تر و خشک ساقه و برگ، درصد ماده خشک ساقه و برگ، عمر گلجایی، طول و قطر دمگل، نشت یونی، محتوای کلروفیل،آنتوسیانین، فلاونوئید، کاروتنوئید و کلروفیل a، b و کل بودند. بیشترین تعداد غنچه و عمر گلجایی در غلظت 5/0 میلی مولار اسید سالیسیلیک و صفر بنزیل آدنین و بیشترین قطر غنچه و طول دمگل در غلظت 1 میلی مولار اسید سالیسیلیک و صفر بنزیل آدنین حاصل شد، با این وجود، اختلاف معنی داری با تیمار 5/0 میلی مولار اسید سالیسیلیک نداشتند. همچنین محلول پاشی 5/0 میلی مولار اسید سالیسیلیک باعث افزایش معنی دار طول و قطر ساقه، طول و عرض برگ و وزن تر ساقه نسبت به شاهد گردید. بر اساس نتایج حاصل شده، افزایش غلظت بنزیل آدنین تا 5/0 میلی مولار باعث اثرات نامطلوب در بسیاری از صفات از جمله تعداد غنچه گردید. با توجه به اینکه بسیاری صفات از جمله بیشترین تعداد غنچه و بالاترین عمر گلجایی در تیمار 5/0 میلی مولار اسید سالیسیلیک و صفر بنزیل -آدنین به دست آمد و صفات مذکور از مهمترین خصوصیات مؤثر در کیفیت لیلیوم می باشند، لذا محلول پاشی 5/0 میلی مولار اسید سالیسیلیک توصیه می شود.