1403/04/05
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر کودهای میکرو و کائولین بر خصوصیات کمی و کیفی انگور رقم بی دانه سفید
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
محلول پاشی، انگور، عناصر میکرو، آفتاب سوختگی، کائولین
سال 1396
پژوهشگران ابوالفضل حسین آباد(دانشجو)، علی خدیوی(استاد راهنما)، بابک ولی زاده کاجی(استاد مشاور)

چکیده

انگور به صورت گسترده در ایران کشت می شود. یکی از مشکلات اساسی که در کشت و بهره برداری از این محصول وجود دارد، نشانه های کمبود برخی از عناصر از جمله عناصر میکرو می باشد. یکی دیگر از مشکلات تاکستان های کشور آفتاب سوختگی می باشد که باعث اُفت کیفیت ظاهری میوه و کاهش شدید بازارپسندی، پایین آمدن عملکرد و همچنین بروز مشکلاتی برای صادرات آن می شود. بنابراین، جهت ارائه راهکارهایی برای کاهش این مشکلات، مطالعه حاضر در دو آزمایش انجام شد. در آزمایش اول، به منظور بررسی اثر محلول پاشی برگی عناصر غذایی میکرو شامل آهن، روی و منگنز بر خصوصیات کیفی و کمی انگور رقم بی-دانه سفید آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی شامل چهار تیمار (صفر، 002/0، 003/0 و 005/0 )و در سه تکرار روی بوته های انگور در دو نوبت یکی قبل از باز شدن گل ها (اردیبهشت ماه) و در نوبت دوم بعد از باز شدن گل ها (خردادماه) انجام شد. نتایج نشان داد بیشترین متوسط طول خوشه، تعداد حبه، طول حبه، مقدار قند، مربوط به خرداد ماه بود، در حالی که عرض خوشه، وزن خوشه، عرض حبه و وزن حبه در محلول پاشی اردیبهشت ماه در بیشترین مقدار خود بودند. لذا پیشنهاد می شود عناصر میکرو همزمان به منظور صرفه جویی در زمان و هزینه و نیروی کار کمتر استفاده شوند. همچنین محلول پاشی برگی قبل از باز شدن گل ها جهت بهبود رشد و جوانه زنی دانه گرده و همچنین رشد تخمک توصیه می شود. در آزمایش دوم، غلظت های مختلف کائولین در دو نوبت اواسط خردادماه و اواسط تیرماه روی بوته های انگور رقم بی دانه سفید محلول پاشی شدند. نتایج نشان داد که آفتاب سوختگی میوه و برگ در درختان تیمار شده با کائولین نسبت به درختان تیمار نشده (شاهد) کم تر بود و بهترین نتیجه مربوط به محلول پاشی برگی کائولین در خردادماه بود که باعث کنترل کامل آفتاب سوختگی برگ شد. پیشنهاد می شود از محلول پاشی برگی کائولین به عنوان یک راهکار مناسب، در دسترس و ارزان قیمت جهت کاهش خسارات ناشی از آفتاب سوختگی برگ و میوه به ویژه در مناطقی که شدت تابش خورشید بالا می باشد، استفاده شود. با توجه به اینکه در محلول پاشی برگی کائولین در خرداد ماه هیچ گونه آفتاب سوختگی در برگ مشاهده نشد، بنابراین پیشنهاد می شود محلول-پاشی در اواسط خردادماه صورت گیرد.