1403/04/05
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر پیش تیمار اسید فولیک بر بذرهای آهار تحت تنش شوری
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
اسید فولیک، پیش تیمار، جوانه زنی، شوری، گل آهار
سال 1395
پژوهشگران موسی سلگی ، سپیده بیرقدار ، مینا تقی زاده ، علی خدیوی

چکیده

این تحقیق بهمنظور بررسی اثر اسید فولیک بر مراحل جوانهزنی بذر گل آهار تحت تنش شوری صورت گرفت، به همین منظور، آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار به اجرا در آمد. فاکتورهای این آزمایش شامل اسید فولیک 155 و 255 میلی مولار( بودند. ، 155 و 205 میلیگرم در لیتر( و شوری درچهار سطح )صفر، 05 ، در چهار سطح )صفر، 05 صفات مورد ارزیابی شامل طول ریشه، طول ساقه، درصد جوانهزنی، بنیه بذر و سرعت جوانهزنی بودند. نتایج نشان داد که اسید فولیک 205 میلیگرم در لیتر موجب بیشترین طول ریشهچه وغلظت 205 و 155 میلی گرم بر لیتر بیشرین طول ساقهچه را به خود اختصاص دادند . بیشترین و کمترین میزان بنیه بذر بهترتیب در تیمارهای 205 میلیگرم در لیتر و شاهد مشاهده گردید. همه صفات مورد بررسی با افزایش سطوح شوری کاهش معنیداری پیدا کردند. همچنین اثرات متقابل بین سطوح شوری و اسید فولیک، فقط در دو صفت درصد جوانهزنی و سرعت جوانهزنی معنیدار شد و نتایج نشان داد که غلظتهای بالا اسید فولیک در شرایط شوری توانست باعث کاهش اثر منفی شوری شود و در غلظت 205 میلیگرم بر لیتر اسید فولیک و شوری 255 میلیمول افزایش سرعت و درصد جوانهزنی دیده شد.