1403/05/03
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیرمحلول پاشی برخی از عناصر بر ویژگی های شیمیایی و اگرومورفولوژیک گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط کشت خاکی و هیدرو پونیک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
1- مرزه 2- محلول پاشی 3- اگرومورفولوژی 4- اسانس
سال 1395
پژوهشگران حسین صالحی ارجمند(استاد راهنما)، منصور قربان پور(استاد راهنما)، علی خدیوی(استاد مشاور)

چکیده

چکیده