1403/05/03
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرتیمارهای مختلف آنتیاکسیدانی جهت کاهش قهوهای شدن ریزنمونه در کشت درون شیشهای درختچه Spartuim junceum L. زینتی طاووسی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
طاووسی، فنل، کالوسزایی، آنتیاکسیدان.
سال 1395
پژوهشگران مینا تقی زاده ، محبوبه گنجی دستجردی ، علی خدیوی ، منصور قربان پور

چکیده

چکیده قهوهای شدن بافت به شدت القای کالوس از ریزنمونه را در بسیاری از گیاهان چوبی، بهویژه القای کالوس در درختچه زینتی طاووسی را کاهش میدهد. بنابراین این پژوهش با هدف کاهش ترکیبات فنلی در طاووسی با استفاده از برخی آنتیاکسیدانهای طبیعی و شیمیایی صورت گرفت. ریزنمونههای گرهای در محیط کشت انگیزش پس از غوطهوری 240 و 480 دقیقه و قرار دادن ریزنمونهها زیر ،120 ،60 ،30 ،20 ، 0/5 درصد) در زمانهای 0 ) PVP ریزنمونهها در محلول 0 درصد / 0 درصد، زردچوبه 1 / آب جاری ( 30 و 60 دقیقه) کشت شدند. همچنین اثر محیط کشت تکمیل شده با زغال فعال 1 0/5 درصد نیز مورد بررسی قرار گرفت. در پایان هفته اول کشت، میزان آلودگی و میزان قهوهای شدن ریزنمونهها و PVP و پس از چهار هفته از کشت حجم کالوس و کیفیت کالوس ثبت شد. نتایج نشان داد که با افزایش مدت زمان پیش تیمار با بر میزان قهوهای PVP 240 و 480 دقیقه)، میزان آلودگی باکتریایی افزایش یافت. همچنین محیط کشت تکمیل شده با ) PVP شدن ریزنمونه، بسیار معنیدار بود و هیچ گونه قهوهای شدن در ریزنمونهها در مقایسه با بقیه تیمارها مشاهده نگردید.بیشترین و محیط دارای زردچوبه به ترتیب مشاهده گردید. کالوسهای زرد PVP و کمترین حجم کالوس در محیط تکمیل شده با مایل به قهوهای دارای بافت نرم و صاف در تمامی محیط کشتهای دارای آنتیاکسیدان و بدون آنتیاکسیدان بدست آمد. این 0 درصد داخل محیط کشت بهترین تیمار جهت کنترل قهوهای شدن / در غلظت 5 PVP مطالعه پیشنهاد میکند کاربرد ریزنمونه در محیط کالوسزایی طاووسی میباشد.