1403/03/29
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر اسید فولیک در جوانه زنی، مراحل رشد و مقاومت به تنش در گل آهار
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آهار، جوانه زنی، اسید فولیکف تنش شوریف تنش خشکی، محلول پاشی
سال 1395
پژوهشگران سپیده بیرقدار(دانشجو)، موسی سلگی(استاد راهنما)، مینا تقی زاده(استاد مشاور)، علی خدیوی(استاد مشاور)

چکیده

در طراحی فضای سبز، گل های زینتی یک ساله به علت تنوع رنگ و شکل، بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. مواد آلی نیز مانند مواد هیومیکی حاوی طیف وسیعی از ترکیبات آلی و معدنی گوناگون می باشند و برای کاهش اثرات منفی ناشی از تنش ها، استفاده می شوند. در همین راستا تأثیر اسید فولیک در دو آزمایش شامل جوانه زنی بذر های گل آهار تحت تنش شوری و همچنین کشت گلدانی بوته های آهار تحت تنش خشکی مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش اول، تأثیر اسید فولیک در چهار سطح (صفر، 50، 100 و 250 میلی گرم بر لیتر) و چهار سطح شوری (صفر، 50، 100 و 200 میلی مول) روی شاخص های جوانه زنی بذر های گل آهار بررسی شد. نتایج نشان داد که بکارگیری اسید فولیک در غلظت های بیشتر باعث افزایش درصد و سرعت جوانه زنی، بنیه بذر، طول ریشه چه و ساقه چه و وزن خشک می شود ولی وزن تر و متوسط زمان لازم برای جوانه زنی را کاهش داد. همچنین با افزایش تنش شوری، تمامی صفات مورد ارزیابی در طی جوانه زنی کاهش یافتند. غلظت 250 میلی گرم بر لیتر اسید فولیک تاثیرات مثبتی روی صفات مربوط به جوانه زنی داشت. در آزمایش دوم، تأثیر چهار غلظت اسید فولیک به صورت محلول پاشی برگی و سه دوره آبیاری 4، 8 و 12 روزه روی صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گل آهار مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که غلظت 250 میلی گرم بر لیتر اسید فولیک روی میزان کلروفیل، پرولین، کارتنوئید، فسفر، قطر گل و غلظت 100 میلی گرم بر لیتر اسید فولیک بر تعداد گل، میزان پتاسیم، طول ریشه اثر معنی دار داشت. غلظت 50 میلی گرم بر لیتر اسید فولیک روی وزن خشک، قطر ساقه در مرحله اول، دوم و سوم اثر معنی دار داشت. همچنین اسید فولیک روی تعداد برگ، ارتفاع گیاه اثر معنی دار نداشت. اسید فولیک توانست در این آزمایش اثرات منفی خشکی را در بعضی صفات از قبیل پرولین، فسفر، کارتنویید، کلروفیل و پتاسیم تعدیل ببخشد.