1403/03/29
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
بهینه سازی پروتکل ریزازدیادی سه رقم تجاری فندق، ترموتراپی و کشت مریستم
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
فندق
سال 1395
پژوهشگران ندا مردانی(دانشجو)، علی خدیوی(استاد راهنما)، بابک ولی زاده کاجی(استاد مشاور)

چکیده

بهینه سازی پروتکل ریزازدیادی سه رقم تجاری فندق، ترموتراپی و کشت مریستم