1403/03/29
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرتیمار های مختلف آنتی اکسیدانی جهت کاهش قهوه ای شدن ریزنمونه در کشت درون شیشه ای درختچه زینتی طاووسیL. Spartuim junceum
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
طاووسی، فنل، کالوس زایی، آنتی اکسیدان
سال 1395
پژوهشگران مینا تقی زاده ، محبوبه گنجی دستجردی ، علی خدیوی ، منصور قربان پور

چکیده

قهوه ای شدن بافت به شدت القای کالوس از ریزنمونه را در بسیاری از گیاهان چوبی، به ویژه القای کالوس در درختچه زینتی طاووسی را کاهش می دهد. این پژوهش با هدف کاهش ترکیبات فنلی در طاووسی با استفاده از برخی آنتی اکسیدان های طبیعی و شیمیایی صورت گرفت. ریزنمونه های گره ای در محیط کشت انگیزش پس از غوطه وری ریزنمونه ها در محلول PVP (5/0 درصد) در زمان های 0، 20، 30، 60، 120، 240 و 480 دقیقه و قرار دادن ریزنمونه ها زیر آب جاری (30 و 60 دقیقه) کشت شدند. همچنین اثر محیط کشت تکمیل شده با زغال فعال 1/0 درصد، زردچوبه 1/0 درصد و PVP 5/0 درصد نیز مورد بررسی قرار گرفت. در پایان هفته اول کشت، میزان آلودگی و میزان قهوه ای شدن ریزنمونه ها و پس از چهار هفته از کشت حجم کالوس و کیفیت کالوس ثبت شد. نتایج نشان داد که با افزایش مدت زمان پیش تیمار با PVP (240 و 480 دقیقه)، میزان آلودگی باکتریایی افزایش یافت. همچنین محیط کشت تکمیل شده با PVP بر میزان قهوه ای شدن ریزنمونه، بسیار معنیدار بود و هیچ گونه قهوه ای شدن در ریزنمونه ها در مقایسه با بقیه تیمار ها مشاهده نگردید. بیشترین و کمترین حجم کالوس در محیط تکمیل شده با PVP و محیط دارای زردچوبه به ترتیب مشاهده گردید. کالوس های زرد مایل به قهوه ای دارای بافت نرم و صاف در تمامی محیط کشت های دارای آنتی اکسیدان و بدون آنتی اکسیدان بدست آمد. این مطالعه پیشنهاد می کند کاربردPVP در غلظت 5/0 درصد داخل محیط کشت بهترین تیمار جهت کنترل قهوه ای شدن ریزنمونه در محیط کالوس زایی طاووسی می باشد.