1403/04/05
علی کاظمی

علی کاظمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0618-6435
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197913901
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی چرخه حیات خدمات بندری در بندر ماهشهر
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
خدمات بندری، بندر، حمل‌ونقل آبی، بندر، ارزیابی چرخه‌ی حیات، پیامد‌‌های محیط‌زیستی.
سال 1401
پژوهشگران کاربر ژیرو کاربر(دانشجو)، مظاهر معین الدینی(استاد راهنما)، علی کاظمی(استاد راهنما)

چکیده

حمل‌ونقل دریایی برای جابجایی کالا و مسافر در دنیا نقش مهمی دارد اما در عین حال مسئول ایجاد حجم زیادی از آلاینده‌ها و پیامد‌های محیط‌زیستی در سراسر دنیا است. به همین علت ارزیابی محیط‌زیستی بنادر به عنوان بخشی از زیرساخت حمل‌و‌نقل دریایی از اهمیت‌بالایی برخوردار است. انجام یک ارزیابی همه‌جانبه، عوامل بیشتری را نسبت به ارزیابی‌های متمرکز بر یک موضوع خاص در نظر می‌گیرد و همین امر باعث تصمیم‌گیری بهتر با یک رویکرد سیستمی در مدیریت سیستم مورد مطالعه می‌شود. هدف از این مطالعه ارزیابی پیامدهای محیط‌زیستی خدمات بندری در بندر ماهشهر است. واحد عملکردی در این بندر برابر با خدمات بندری مربوط به حمل‌و‌نقل ۱۰۰۰ تن از مواد موجود در این بندر انتخاب شده‌است. برای انجام این تحقیق، ابتدا سیاهه موجودی تهیه و سپس با روش تخصیص بین مد‌های موجود در بندر(مایعات، جامدات و گاز‌ها) تقسیم شد. ارزیابی پیامد‌های محیط‌زیستی با استفاده از روش ارزیابی چرخه زندگی و با استفاده از روش ReCiPe 2016 midpoint(H) انجام شده‌است. پتانسیل ایجاد پیامد‌های محیط‌زیستی در هر ۱۸ گروه به ازای واحد عملکردی ابتدا به تفکیک مد‌های بارگیری موجود و سپس به تفکیک مواد تشکیل‌دهنده‌ی هر مد بیان شده‌است. پس از بررسی نتایج مشخص شد که بارگیری مایعات بیشترین پتانسیل را در ایجاد هر ۱۸ پیامد محیط‌زیستی در این بندر دارد. سهم مایعات در پتانسیل ایجاد پیامد‌های گرمایش‌جهانی، تخریب ازن استراتوسفری، تشکیل ازن و تأثیر آن بر سلامت انسان، تشکیل ذرات کوچک معلّق، سمیّت زمین و مصرف منابع فسیلی برابر با ۷۷ درصد، در پیامد ایجاد اشعه‌ی یونیزه کننده و پیامد تشکیل ازن و تأثیر آن بر سلامت اکوسیستم ۷۸ درصد، در پیامد اسیدی شدن زمین ۷۹ درصد، در پیامد یوتروفیکاسیون آب شیرین ۸۱ درصد، در پیامد یوتروفیکاسیون آب آزاد ۸۴ درصد، در پیامدهای سمیّت آب‌های شیرین و سمیّت آب‌های آزاد ۷۲ درصد، در پیامدهای سمیّت‌های سرطان‌زا و سمیّت‌های غیر سرطان‌زا برای انسان ۷۳ درصد، در پیامد استفاده از زمین و پیامد مصرف آب ۷۴ درصد و در پیامد مصرف منابع معدنی ۶۸ درصد محاسبه شد. همچنین نقطه‌ی داغ ایجاد پیامد‌ها به ترتیب عمدتا مربوط به مصرف الکتریسیته و سپس نیتروژن و هوای ابزار دقیق است.