1403/04/05
علی کاظمی

علی کاظمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0618-6435
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197913901
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بهینه‌سازی فرایند جذب مالاشیت ‌سبز از محیط‌های آبی با استفاده از کامپوزیت مغناطیسی اسپیرولینا/کیتوزان
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
تصفیه پساب نانوجاذب جلبک اسپیرولینا کیتوزان مالاشیت سبز
سال 1401
مجله مجله آب و فاضلاب
شناسه DOI
پژوهشگران کاربر ژیرو کاربر ، مژگان امتیاز جو ، علی کاظمی

چکیده

حضور مواد رنگ‌زای آلی در پساب‌ها یکی‌ از نگرانی‌های ویژه در محیط‌زیست به‌شمار می‌رود. از‌این‌رو تصفیه پساب‌های حاوی مواد رنگ‌زا برای محیط‌زیست، اهمیت زیادی دارد. استفاده از جاذب‌های مغناطیسی روشی نوین و همچنین با کارایی زیاد برای حذف مواد رنگ‌زا از محیط‌های آبی است. در این پژوهش، به‌منظور حذف مالاشیت سبز از جاذبی سبز که در ساختار آن پودر جلبک اسپیرولینا که با بیوپلیمر طبیعی کیتوزان عامل‌دار شده است، استفاده شد. جاذب سنتز شده با آنالیزهای VSM، XRD و FTIR مشخصه‌یابی شد. به‌منظور بهینه‌سازی فرایند از نرم‌افزار طراحی آزمایش‌ها و روش پاسخ سطحی در طرح مرکب مرکزی استفاده شد. پارامترهای تأثیرگذار در فرایند جذب شامل pH محلول، دوز جاذب، زمان تماس و غلظت اولیه رنگ مالاشیت سبز بررسی شد. نتایج آنالیز واریانس داده‌ها نشان داد که اثرات متغیرهای مستقل pH، دوز جاذب، غلظت اولیه، زمان انجام واکنش و همچنین اثرات مجذور متغیرهای pH، دوز جاذب، غلظت اولیه و زمان، برهم‌کنش بین فاکتورهای pH به غلظت اولیه، pH اولیه به زمان واکنش، برهم‌کنش غلظت اولیه به زمان و همچنین برهم‌کنش بین دوز جاذب و زمان در مدل معنی‌دار هستند و همچنین پارامتر pH محلول، بیشترین تأثیر را پارامترهای عملیاتی دارد. همچنین مدل هم‌دمای فروندلیچ به‌منظور توصیف رفتار تعادلی فرایند جذب توانایی بیشتری دارد. کامپوزیت مغناطیسی اسپیرولینا/کیتوزان قادر به حذف بیش از 99 درصد مالاشیت سبز از محلول آبی تحت شرایط pH معادل 75/6، دوز جاذب برابر با mg/L230، غلظت اولیه رنگ 4 میلی‌گرم در لیتر و زمان 90 دقیقه بود.