1403/03/25
علی کاظمی

علی کاظمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0618-6435
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57197913901
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی خطر سلامت و تعیین حدود مصرف ماهیان کوتر ساده ( ،)Sphyraena jellooگوارزیم دم ) بر اساس میزان آهن، منگنز، وArgyrops spinifer( ) و کوپرNemipteru japonicus( رشته ای کبالت در خلیج فارس، بوشهر
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
فلزات سنگین، خلیج فارس، کوپر، کوتر ساده، گوارزیم دم رشته ای
سال 1400
مجله مجله علوم و فنون شيلات
شناسه DOI
پژوهشگران عبدالعزیز خدمت کن ، بهروز محمدزاده ، محمد قلی زاده ، علی کاظمی

چکیده

با هدف ارزیابی خطر سلامت و تعیین حدود مجاز مصرف ماهیان کوپر (Argyrops (Nemipteru ( و گوارزیم دم رشته ایSphyraena jelloo) ، کوترسادهspinifer) ) japonicusتعداد 33قطعه ماهی از اسکله صیادی جفره بوشهر صید شد. ماهیان پس از انتقال به آزمایشگاه، آماده سازی شدند و غلظت فلزات سنگین آهن، منگنز، و کبالت در عضله ماهیان توسط دستگاه طیفسنج جرمی – پلاسمای جفت شده القائی سنجش شد. غلظت فلزات در عضله ماهیان با استانداردهای بین المللی مقایسه شدند. به منطور ارزیابی خطر سلامت شاخص خطر و شاخص مجموع خطرات فلزات سنگین، و جهت تعیین حدود مجاز مصرف میزان جذب روزانه و هفتگی، حد مجاز مصرف روزانه و نرخ مجاز مصرف در دو گروه سنی بزرگسالان و کودکان برآورد شدند. بر اساس نتایج میزان منگنز در هر سه گونه (36/59 تا 55/48میکروگرم در گرم) از استاندارد سازمان جهانی بهداشت و آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا بیشتر بود. همچنین میزان کبالت در ماهیان کوپر و کوتر ساده ( 66/62و 0/38 میکروگرم در گرم) از استاندارد سازمان جهانی بهداشت بیشتر بود. بر اساس شاخص خطر، مجموع خطرات فلزات سنگین، میزان جذب روزانه و هفتگی مصرف هیچ کدام از ماهیان از نظر هر سه فلز سنگین خطری برای سلامت مصرف کننده به همراه نداشت. افزون بر این بالاترین حدمجاز مصرف در بزرگسالان و کودکان در ماهی کوپر ( 10/12و 2/17کیلوگرم در روز، )، و کوتر ساده ( 29/36و 6/29کیلوگرم در روز) منگنز در و گوارزیم دم رشته ای (184/25 و 39/48کیلوگرم در روز) کبالت تعیین گردید