1403/01/26
علیرضا کریمی

علیرضا کریمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5006-8642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57217189368
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و تهیه هیدروژل حاوی فلورسین
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
هیدروژل،هیدروژل فلورسانس،فلورسانس،فلورسین،خواص فوتودینامیکی
سال 1400
پژوهشگران علیرضا کریمی(استاد راهنما)

چکیده

در این پایان نامه، هیدروژلی با خواص فلورسانس و فوتودینامیک حاوی ترکیب فلورسین بر پایه ی پلیمر طبیعی کیتوسان، به واسطه ی اتصالات عرضی کووالانسی تهیه شد. پس از تهیه این هیدروژل، انواع خواص آن از جمله خواص فلورسانس و خواص فوتودینامیکی، رفتار تورمی هیدروژل، درصد فلورسین اتصال یافته به پلیمر کیتوسان و رهایش فلورسین از ماتریس هیدروژل مورد بررسی قرار گرفت. ساختار هیدروژل سنتز شده توسط طیف سنجی مادون قرمز(FT-IR) و طیف رزونانس مغناطیسی هسته های پروتون (1H-NMR) و میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی(FE-SEM) مطالعه و تایید شد.